Kiedys otrę się o raj jeszcze nie dzisiaj może jutro pod­niosę głowę na­dam słowom znaczenia do­dam słońcu blasku a ludziom pretekstu trwa­nie podstepnie ubiorę w życie myslę że będzie mu twarzy cho­ciaż wbrew trendom Me­diolan zahuczy od plotek me­zalians rozpaczy i rozkoszy po cza­sie słoty pozostawiałem różowe kalosze 


kiedys-otrę ę-o raj-jeszcze-nie dzisiaj-może-jutro-pod­niosę-głowę-na­dam-słowom-znaczenia-do­dam-słońcu-blasku-a-ludziom-pretekstu
sgorelskykiedysotrę sięo rajjeszczenie dzisiajmożejutropod­niosęgłowęna­damsłowomznaczeniado­damsłońcublaskuludziompretekstutrwa­niepodstepnieubioręw życiemyslężebędziemu twarzycho­ciażwbrewtrendomme­diolanzahuczyodplotekme­zaliansrozpaczyrozkoszypocza­siesłotypozostawiałemróżowekalosze kiedys otrę sięotrę się o rajo raj jeszczejeszcze nie dzisiajnie dzisiaj możemoże jutrojutro pod­niosępod­niosę głowęgłowę na­damna­dam słowomsłowom znaczeniaznaczenia do­damdo­dam słońcusłońcu blaskuludziom pretekstupretekstu trwa­nietrwa­nie podstepniepodstepnie ubioręubiorę w życiew życie myslęmyslę żeże będziebędzie mu twarzymu twarzy cho­ciażcho­ciaż wbrewwbrew trendomtrendom me­diolanme­diolan zahuczyzahuczy odod plotekplotek me­zaliansme­zalians rozpaczyrozpaczy ii rozkoszyrozkoszy popo cza­siecza­sie słotysłoty pozostawiałempozostawiałem różoweróżowe kalosze kiedys otrę się o rajotrę się o raj jeszczeo raj jeszcze nie dzisiajjeszcze nie dzisiaj możenie dzisiaj może jutromoże jutro pod­niosęjutro pod­niosę głowępod­niosę głowę na­damgłowę na­dam słowomna­dam słowom znaczeniasłowom znaczenia do­damznaczenia do­dam słońcudo­dam słońcu blaskublasku a ludzioma ludziom pretekstuludziom pretekstu trwa­niepretekstu trwa­nie podstepnietrwa­nie podstepnie ubiorępodstepnie ubiorę w życieubiorę w życie myslęw życie myslę żemyslę że będzieże będzie mu twarzybędzie mu twarzy cho­ciażmu twarzy cho­ciaż wbrewcho­ciaż wbrew trendomwbrew trendom me­diolantrendom me­diolan zahuczyme­diolan zahuczy odzahuczy od plotekod plotek me­zaliansplotek me­zalians rozpaczyme­zalians rozpaczy irozpaczy i rozkoszyi rozkoszy porozkoszy po cza­siepo cza­sie słotycza­sie słoty pozostawiałemsłoty pozostawiałem różowepozostawiałem różowe kalosze 

Nie pójdę do pia­chu, gdy ktoś mi po­wie: czas umierać brachu. Nie dam się uśpić śmier­ci słowom, pójdę do gro­bu z pod­niesioną głową. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
nie-pójdę-do pia­chu-gdy-ktoś-mi po­wie-czas-umierać-brachu-nie dam ę-uśpić-śmier­-słowom-pójdę-do gro­bu-z pod­niesioną
cho­ciaż nic mi się nie uda­je, pod­noszę głowę i idę dalej. -blanejszyna
cho­ciaż-nic-mi ę-nie uda­-pod­noszę-głowę-i idę-dalej
pod tą skórą skry­wa się człowiek, może Ty jeszcze o tym nie wiesz to nie zwierzę cho­ciaż, sprawdź zdziczałam przez Ciebie  -książkoholiczka
pod-tą skórą-skry­wa ę-człowiek-może-ty jeszcze-o tym-nie wiesz-to-nie zwierzę-cho­ciaż-sprawdź-zdziczałam-przez-ciebie