Kielce są wyjątkowo drogie myślom i wspomnieniom wielkiej części legionistów, bo tu był pierwszy pocałunek wojny, bo to był pierwszy krok do awantur naszych girlandy.


kielce-są-wyjątkowo-drogie-myślom-i-wspomnieniom-wielkiej-częś-legionistów-bo-był-pierwszy-pocałunek-wojny-bo-to-był-pierwszy-krok-do
józef piłsudskikielcewyjątkowodrogiemyślomwspomnieniomwielkiejczęścilegionistówbobyłpierwszypocałunekwojnytokrokdoawanturnaszychgirlandykielce sąsą wyjątkowowyjątkowo drogiedrogie myślommyślom ii wspomnieniomwspomnieniom wielkiejwielkiej częściczęści legionistówbo tutu byłbył pierwszypierwszy pocałunekpocałunek wojnybył pierwszypierwszy krokkrok dodo awanturawantur naszychnaszych girlandykielce są wyjątkowosą wyjątkowo drogiewyjątkowo drogie myślomdrogie myślom imyślom i wspomnieniomi wspomnieniom wielkiejwspomnieniom wielkiej częściwielkiej części legionistówbo tu byłtu był pierwszybył pierwszy pocałunekpierwszy pocałunek wojnybo to byłbył pierwszy krokpierwszy krok dokrok do awanturdo awantur naszychawantur naszych girlandy

Kto pierwszy nazwał kobietę różą, był poetą. Kto to powtórzył był tylko komplemenciarzem.Człowiek, który pierwszy cisnął obelgę zamiast kamienia, był twórcą cywilizacji.Był jak spa­dająca gwiazda... Był jak diament... Był jak sen, z które­go nie chciałam się obudzić... Był cudowny... Był na chwilę... Szko­da tyl­ko, że BYŁ a nie JEST...Pierwszy pocałunek miłosny - kto go nie doznał, godny jest pożałowania.Kobieta pamięta jeszcze pierwszy pocałunek, gdy mężczyzna zapomniał już o ostatnim.Kobiety pamiętają pierwszy pocałunek wtedy jeszcze, kiedy mężczyźni zapomnieli już o ostatnim.