Kimże jes­tem bez swo­jego zda­nia, czymże jes­tem bez swoich myśli, co sobą rep­re­zen­tuję bez swoich prze­konań? Ni­kim, marną na­mias­tką in­nych ludzi....


kimże-jes­tem-bez-swo­jego-zda­nia-czymże-jes­tem-bez-swoich-myśli-co sobą-rep­re­zen­tuję-bez-swoich-prze­konań-ni­kim-marną
agnimkimżejes­tembezswo­jegozda­niaczymżeswoichmyślico sobąrep­re­zen­tujęprze­konańni­kimmarnąna­mias­tkąin­nychludzikimże jes­temjes­tem bezbez swo­jegoswo­jego zda­niaczymże jes­temjes­tem bezbez swoichswoich myślico sobą rep­re­zen­tujęrep­re­zen­tuję bezbez swoichswoich prze­konańmarną na­mias­tkąna­mias­tką in­nychin­nych ludzikimże jes­tem bezjes­tem bez swo­jegobez swo­jego zda­niaczymże jes­tem bezjes­tem bez swoichbez swoich myślico sobą rep­re­zen­tuję bezrep­re­zen­tuję bez swoichbez swoich prze­konańmarną na­mias­tką in­nychna­mias­tką in­nych ludzi

Bez przeszłości, gdzie jest wi­na? Bez przyszłości, gdzie jest strach? A bez wi­ny i strachu, kim jes­tem ja?  -Christopher Moore
bez-przeszłoś-gdzie-jest wi­na-bez-przyszłoś-gdzie-jest strach-a bez-wi­ny-i strachu-kim-jes­tem-ja 
Bez­senne noce Myśla­mi wypełnione Nie jes­tem sobą 11.10.15  -Lola_♡
bez­senne-noce-myś­mi-wypełnione-nie-jes­tem-sobą-111015