Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce 


kim-jesteś-py­łam-szeptem-a-ty za­mykałeś-mi us­-gorącym-pocałunkiem-kim-jesteś-py­łam-spojrzeniem-a-ty krępo­wałeś-mnie-zuchwałą
gold fishykimjesteśpy­tałamszeptemty za­mykałeśmi us­tagorącympocałunkiemspojrzeniemty krępo­wałeśmniezuchwałągłębiąswoichźrenicdłońmina twarzyty tyl­koszor­stkimuśmie­chemocierałeś sięo nieterazjes­teświęcbra­kiemodpowiedzidręczącymmo­jena wpółprzes­pa­nenoce kim jesteśpy­tałam szeptemty za­mykałeś mi us­tami us­ta gorącymgorącym pocałunkiempocałunkiem kimkim jesteśpy­tałam spojrzeniemty krępo­wałeś mniemnie zuchwałązuchwałą głębiągłębią swoichswoich źrenicźrenic kimkim jesteśpy­tałam dłońmidłońmi na twarzyty tyl­ko szor­stkimszor­stkim uśmie­chemuśmie­chem ocierałeś sięocierałeś się o nieo nie terazteraz jes­teśjes­teś więcwięc bra­kiembra­kiem odpowiedziodpowiedzi dręczącymdręczącym mo­jemo­je na wpółna wpół przes­pa­neprzes­pa­ne noce szeptem a ty za­mykałeśa ty za­mykałeś mi us­taty za­mykałeś mi us­ta gorącymmi us­ta gorącym pocałunkiemgorącym pocałunkiem kimpocałunkiem kim jesteśspojrzeniem a ty krępo­wałeśa ty krępo­wałeś mniety krępo­wałeś mnie zuchwałąmnie zuchwałą głębiązuchwałą głębią swoichgłębią swoich źrenicswoich źrenic kimźrenic kim jesteśpy­tałam dłońmi na twarzyna twarzy a ty tyl­koa ty tyl­ko szor­stkimty tyl­ko szor­stkim uśmie­chemszor­stkim uśmie­chem ocierałeś sięuśmie­chem ocierałeś się o nieocierałeś się o nie terazo nie teraz jes­teśteraz jes­teś więcjes­teś więc bra­kiemwięc bra­kiem odpowiedzibra­kiem odpowiedzi dręczącymodpowiedzi dręczącym mo­jedręczącym mo­je na wpółmo­je na wpół przes­pa­nena wpół przes­pa­ne noce 

Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.Po­wiedz mi, z kim przes­ta­jesz, a po­wiem ci, kim jesteś.Lu­bię na nas patrzeć, okiem wyob­raźni - przy­ciętym drzwi szparą. Gro­tes­ko­wych trochę, bez­wstyd­nych - lecz tyl­ko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, ni­komu nie po­wiem – co widziałem. Tyl­ko To­bie na ucho, gdy za­pom­nisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …na­wet kiedy nie podglądam Odys, czer­wiec 2014 (do rzeźby Gaylor­da Ho) Kradłeś po­całun­ki moich dłoni a po­tem zap­la­tałeś je w mo­je włosy Kradłeś po­całun­ki ust moich i za­mykałeś je w swoim wnętrzu Kradłeś zachwyt moich spojrzeń i od­da­wałeś je w namiętności... Roz­kwi­tałam w tęczówkach Twoich oczu Roz­kwi­tałam w Twoim dotyku A Ty pat­rzyłeś jak z zam­knięte­go pąka prze­mieniam się w różę...To, kim naprawdę jesteś, ujawnia się wtedy, gdy jesteś zły lub sfrustrowany.Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś.