Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce 


kim-jesteś-py­łam-szeptem-a-ty za­mykałeś-mi us­-gorącym-pocałunkiem-kim-jesteś-py­łam-spojrzeniem-a-ty krępo­wałeś-mnie-zuchwałą
gold fishykimjesteśpy­tałamszeptemty za­mykałeśmi us­tagorącympocałunkiemspojrzeniemty krępo­wałeśmniezuchwałągłębiąswoichźrenicdłońmina twarzyty tyl­koszor­stkimuśmie­chemocierałeś sięo nieterazjes­teświęcbra­kiemodpowiedzidręczącymmo­jena wpółprzes­pa­nenoce kim jesteśpy­tałam szeptemty za­mykałeś mi us­tami us­ta gorącymgorącym pocałunkiempocałunkiem kimkim jesteśpy­tałam spojrzeniemty krępo­wałeś mniemnie zuchwałązuchwałą głębiągłębią swoichswoich źrenicźrenic kimkim jesteśpy­tałam dłońmidłońmi na twarzyty tyl­ko szor­stkimszor­stkim uśmie­chemuśmie­chem ocierałeś sięocierałeś się o nieo nie terazteraz jes­teśjes­teś więcwięc bra­kiembra­kiem odpowiedziodpowiedzi dręczącymdręczącym mo­jemo­je na wpółna wpół przes­pa­neprzes­pa­ne noce szeptem a ty za­mykałeśa ty za­mykałeś mi us­taty za­mykałeś mi us­ta gorącymmi us­ta gorącym pocałunkiemgorącym pocałunkiem kimpocałunkiem kim jesteśspojrzeniem a ty krępo­wałeśa ty krępo­wałeś mniety krępo­wałeś mnie zuchwałąmnie zuchwałą głębiązuchwałą głębią swoichgłębią swoich źrenicswoich źrenic kimźrenic kim jesteśpy­tałam dłońmi na twarzyna twarzy a ty tyl­koa ty tyl­ko szor­stkimty tyl­ko szor­stkim uśmie­chemszor­stkim uśmie­chem ocierałeś sięuśmie­chem ocierałeś się o nieocierałeś się o nie terazo nie teraz jes­teśteraz jes­teś więcjes­teś więc bra­kiemwięc bra­kiem odpowiedzibra­kiem odpowiedzi dręczącymodpowiedzi dręczącym mo­jedręczącym mo­je na wpółmo­je na wpół przes­pa­nena wpół przes­pa­ne noce 

Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi. -John Wooden
koncentruj-ę-bardziej-na-własnym-charakterze-ż-na-własnej-reputacji-ponieważ-charakter-stanowi-o-tym-kim-naprawdę-jesteś-a-reputacja-to-jedynie
To, kim naprawdę jesteś, ujawnia się wtedy, gdy jesteś zły lub sfrustrowany. -H. Jackson Brown
to-kim-naprawdę-jesteś-ujawnia-ę-wtedy-gdy-jesteś-zły-lub-sfrustrowany
Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wiel­kim-mis­trzem-mu­sisz-uwie­rzyć-że jes­teś-naj­lep­szy-jeżeli nie jes­teś-uda­waj-że jesteś