kim jesteś ty co kroczysz jak cień w milczeniu ob­serwując mo­je ścieżki czuję dotyk two­jego oddechu kątem oka czasem widzę twoją sylwetkę nic nie mówisz dlaczego cze­go chcesz na co czekasz cze­mu idziesz moim śladem dniem i nocą po co ... *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki 


kim-jesteś-ty-co kroczysz-jak-cień-w-milczeniu-ob­serwując-mo­-ścieżki-czuję-dotyk-two­jego-oddechu-kątem-oka-czasem-widzę-twoją
zibby77kimjesteśtyco kroczyszjakcieńmilczeniuob­serwującmo­jeścieżkiczujędotyktwo­jegooddechukątemokaczasemwidzętwojąsylwetkęnicnie mówiszdlaczegocze­gochcesznaco czekaszcze­muidzieszmoimślademdniemi nocąpoco działzamyśleniezbig­niewmałecki kim jesteśjesteś tyty co kroczyszco kroczysz jakjak cieńcień ww milczeniumilczeniu ob­serwującob­serwując mo­jemo­je ścieżkiścieżki czujęczuję dotykdotyk two­jegotwo­jego oddechuoddechu kątemkątem okaoka czasemczasem widzęwidzę twojątwoją sylwetkęsylwetkę nicnic nie mówisznie mówisz dlaczegodlaczego cze­gocze­go chceszchcesz nana co czekaszco czekasz cze­mucze­mu idzieszidziesz moimmoim ślademśladem dniemdniem i nocąi nocą popo co co  ****** działzamyślenie ****** zbig­niewzbig­niew małecki kim jesteś tyjesteś ty co kroczyszty co kroczysz jakco kroczysz jak cieńjak cień wcień w milczeniuw milczeniu ob­serwującmilczeniu ob­serwując mo­jeob­serwując mo­je ścieżkimo­je ścieżki czujęścieżki czuję dotykczuję dotyk two­jegodotyk two­jego oddechutwo­jego oddechu kątemoddechu kątem okakątem oka czasemoka czasem widzęczasem widzę twojąwidzę twoją sylwetkętwoją sylwetkę nicsylwetkę nic nie mówisznic nie mówisz dlaczegonie mówisz dlaczego cze­godlaczego cze­go chceszcze­go chcesz nachcesz na co czekaszna co czekasz cze­muco czekasz cze­mu idzieszcze­mu idziesz moimidziesz moim ślademmoim śladem dniemśladem dniem i nocądniem i nocą poi nocą po co po co  ***co  *** działzamyślenie *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

poczułem twoją dłoń na mo­jej skroni jej dotyk jedwabisty czuję uczu­cia smak tak czysty jak wo­da ze źródła uczucia jak mor­ska fala a świat się oddala i cze­ka w kącie zapatrzony *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki mgła przesłoniła kontury przeszłości sunąc powoli naszym śladem z każdym dniem jest bliżej spie­szmy się aby nas nie zagarnęła przed końcem podróży *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki jes­teś wspomnieniem rzu­conym na powiew czasu jeszcze tu jesteś lecz już przenikasz na drugą stronę daremnie usiłujesz pochwy­cić się mi­janej rzeczywistości fa­le nieubłaganie pchają cię po­za wid­nokrąg zdarzeń *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki gasnąca gwiazda na firnamencie w drodze do kresu jeszcze rozbłysła w os­tatnim akcie swej desperacji nieświadoma że stała się kluczem do ko­lej­nej życia manifestacji *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki sie­dzisz na stacji ko­lej­ny po­ciąg odjechał po­jadę następnym następny właśnie ruszył trwa to już długo sam nie wiesz czy to miesiące czy lata czekasz na ten właściwy który sam nie wiesz ale czekasz być może w końcu nadjedzie może pojechałbyś o tym co właśnie staje wiatr by cię trochę orzeźwił może na in­nej stacji na in­nym peronie cze­ka cier­pli­wie twój pociąg no ruszaj bo tu­taj może docze­kasz się os­tatniego wagonu z tabliczką ko­niec trasy *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki