Kle­piący się w czoło od­naj­dują pus­te dźwięki. 012 


kle­piący ę-w czoło-od­naj­dują-pus­te-dźwięki-012 
wdechkle­piący sięw czołood­naj­dująpus­tedźwięki012 kle­piący się w czołow czoło od­naj­dująod­naj­dują pus­tepus­te dźwiękikle­piący się w czoło od­naj­dująw czoło od­naj­dują pus­teod­naj­dują pus­te dźwiękikle­piący się w czoło od­naj­dują pus­tew czoło od­naj­dują pus­te dźwiękikle­piący się w czoło od­naj­dują pus­te dźwięki

Spośród rzeczy przy­jem­nych, te ra­dują naj­bar­dziej, które się zdarzają najrzadziej. -Demokryt
spośród-rzeczy-przy­jem­nych-te ra­dują-naj­bar­dziej-które ę-zdarzają-najrzadziej
Ludzie to dziw­ne is­to­ty - naj­pierw bu­dują so­bie mos­ty, a później boją się przez nie przejść. -szantiil
ludzie-to dziw­ne-is­to­ty- naj­pierw-bu­dują-so­bie-mos­ty-a później-boją ę-przez-nie przejść
Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andrić
na­wet-naj­większe-pus­ty­nie-mają-swoją-wiosnę-choćby-naj­krótszą-i niedostrzegalną
Wa­riat to człowiek cier­piący na dużą nieza­leżność intelektualną. -Ambrose Bierce
wa­riat-to człowiek-cier­piący-na żą-nieza­żność-intelektualną