Klep­sydrą ciała od­mie­rzam czas ty­kają wskazówki każdą minutą do­ceniam dotyk bijący na alarm wy­bijam czas szu­mią w głowie bąbelki szampana 


klep­sydrą-ciała-od­mie­rzam-czas-ty­kają-wskazówki-każdą-minutą-do­ceniam-dotyk-bijący-na alarm-wy­bijam-czas-szu­mią-w głowie
sprajtkaklep­sydrąciałaod­mie­rzamczasty­kająwskazówkikażdąminutądo­ceniamdotykbijącyna alarmwy­bijamszu­miąw głowiebąbelkiszampana klep­sydrą ciałaciała od­mie­rzamod­mie­rzam czasczas ty­kająty­kają wskazówkiwskazówki każdąkażdą minutąminutą do­ceniamdo­ceniam dotykdotyk bijącybijący na alarmna alarm wy­bijamwy­bijam czasczas szu­miąszu­mią w głowiew głowie bąbelkibąbelki szampana klep­sydrą ciała od­mie­rzamciała od­mie­rzam czasod­mie­rzam czas ty­kajączas ty­kają wskazówkity­kają wskazówki każdąwskazówki każdą minutąkażdą minutą do­ceniamminutą do­ceniam dotykdo­ceniam dotyk bijącydotyk bijący na alarmbijący na alarm wy­bijamna alarm wy­bijam czaswy­bijam czas szu­miączas szu­mią w głowieszu­mią w głowie bąbelkiw głowie bąbelki szampana klep­sydrą ciała od­mie­rzam czasciała od­mie­rzam czas ty­kająod­mie­rzam czas ty­kają wskazówkiczas ty­kają wskazówki każdąty­kają wskazówki każdą minutąwskazówki każdą minutą do­ceniamkażdą minutą do­ceniam dotykminutą do­ceniam dotyk bijącydo­ceniam dotyk bijący na alarmdotyk bijący na alarm wy­bijambijący na alarm wy­bijam czasna alarm wy­bijam czas szu­miąwy­bijam czas szu­mią w głowieczas szu­mią w głowie bąbelkiszu­mią w głowie bąbelki szampana klep­sydrą ciała od­mie­rzam czas ty­kająciała od­mie­rzam czas ty­kają wskazówkiod­mie­rzam czas ty­kają wskazówki każdączas ty­kają wskazówki każdą minutąty­kają wskazówki każdą minutą do­ceniamwskazówki każdą minutą do­ceniam dotykkażdą minutą do­ceniam dotyk bijącyminutą do­ceniam dotyk bijący na alarmdo­ceniam dotyk bijący na alarm wy­bijamdotyk bijący na alarm wy­bijam czasbijący na alarm wy­bijam czas szu­miąna alarm wy­bijam czas szu­mią w głowiewy­bijam czas szu­mią w głowie bąbelkiczas szu­mią w głowie bąbelki szampana 

zbi­ta klep­sydra nie mogę się od­na­leźć wśród ziaren czasu Sta­now­czo za­mie­rzam, gdy przyj­dzie na mnie czas, wy­zionąć ducha przy jak naj­mniej­szej po­mocy ze stro­ny me­dyków, a póki co - hu­laj mo­ja niegodzi­wa duszo.Szu­mią Jodły Emigrantom Szu­mią jodły zimą A Ha­lina limuzyną Od Jon­tka z Wysp Co w kra­ju kisł I za morza popłynął.Ludzie szu­kają praw­dy. Kiedy sądzą, że ją od­na­leźli przes­tają szu­kać i na­wet im w głowie po­zos­ta­nie, że naj­bar­dziej zdu­miewające od­kry­cia po­zos­tały dla nich tajemnicą.Czas nie mi­ja. I nie cy­ka. To my mi­jamy, a cy­kają nasze ze­gar­ki. Tak sa­mo cicho i nieubłaga­nie jak słońce, wstające na wschodzie i zachodzące na zachodzie, czas pożera his­to­rię. Niszczy wiel­kie cy­wili­zac­je, pod­gry­za daw­ne pom­ni­ki, pochłania po­kole­nie za po­kole­niem. Dla­tego właśnie mówi­my o „zębie cza­su”. Bo czas nad­gry­za i przeżuwa, a między je­go trzo­now­ca­mi jes­teśmy my.Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas.