Klepsydry uprzytamniają nie tylko szybki bieg czasu, ale i proch, w który się obrócimy.


klepsydry-uprzytamniają-nie-tylko-szybki-bieg-czasu-ale-i-proch-w-który-ę-obrócimy
georg christoph lichtenbergklepsydryuprzytamniająnietylkoszybkibiegczasualeprochktórysięobrócimyklepsydry uprzytamniająuprzytamniają nienie tylkotylko szybkiszybki biegbieg czasuale ii prochw któryktóry sięsię obrócimyklepsydry uprzytamniają nieuprzytamniają nie tylkonie tylko szybkitylko szybki biegszybki bieg czasuale i prochw który sięktóry się obrócimyklepsydry uprzytamniają nie tylkouprzytamniają nie tylko szybkinie tylko szybki biegtylko szybki bieg czasuw który się obrócimyklepsydry uprzytamniają nie tylko szybkiuprzytamniają nie tylko szybki biegnie tylko szybki bieg czasu

Najmądrzejszy naród na świecie to niewątpliwie Chińczycy. Wynaleźli druk, ale nie gazety, proch - ale tylko do sztucznych ogni, wynaleźli wreszcie kompas - ale powstrzymali się przed odkryciem Ameryki.Życie ma swój ustalony biologiczny rytm. Od czasu do czasu burze przerywają jego bieg, ale wiosna, lato, jesień, zima następują po sobie jak urodzenie, życie, śmierć. Tyle, że przyroda zmartwychwstaje - my nie.Odmień swoje życie nie tylko z wiosną, ale również w środku zimy pomaluj oblodzone szybki.Kiedy mówimy o potrzebie organizacji czasu często wyszukujemy dodatkowego czasu, który moglibyśmy spożytkować dla korzyści, nie zauważając czasu, który trwonimy na zadania nie mające wielkiego znaczenia dla naszej przyszłości.Świat potrzebuje przewodników. Bieg wypadków tego świata wykazuje od czasu do czasu pożałowania godną niedbałość względem tego, co jest słuszne i stosowne.Najmądrzej­szy naród na świecie to niewątpli­wie Chińczy­cy. Wy­naleźli druk - ale nie ga­zety, proch - ale tyl­ko do sztucznych og­ni, wy­naleźli wreszcie kom­pas - ale pow­strzy­mali się przed od­kry­ciem Ameryki.