Klienci mogą schodzić się tłumnie, ale zadowolenie odczuwają pojedynczo


klienci-mogą-schodzić-ę-tłumnie-ale-zadowolenie-odczuwają-pojedynczo
george schenkkliencimogąschodzićsiętłumniealezadowolenieodczuwająpojedynczoklienci mogąmogą schodzićschodzić sięsię tłumnieale zadowoleniezadowolenie odczuwająodczuwają pojedynczoklienci mogą schodzićmogą schodzić sięschodzić się tłumnieale zadowolenie odczuwajązadowolenie odczuwają pojedynczoklienci mogą schodzić sięmogą schodzić się tłumnieale zadowolenie odczuwają pojedynczoklienci mogą schodzić się tłumnie

Tylko biedni ludzie odczuwają prawdziwą przyjemność, gdy mogą coś ofiarować.Szczęście daje mężczyźnie kobieta, ale zadowolenie - kobiety.Kary mogą wykluczyć ze społeczności obywatela, który postradawszy obyczaje, gwałci prawa; ale jeżeli całe społeczeństwo straciło obyczaje, zali je przywrócą? Kary mogą zapewne zapobiec wielu następstwom powszechnego zła, ale nie poprawią tego zlGłupota -- to brzmi tłumnie.Głupo­ta to brzmi tłumnie.O jakości można mówić, kiedy tym co do nas wraca są klienci a nie produkty