Kluczem do szczęścia jest za­sianie fa­sol­ki praw­dy, nadziei, cier­pli­wości i pod­le­wanie każdej w tym sa­mym czasie.


kluczem-do szczęścia-jest za­sianie-fa­sol­ki-praw­dy-nadziei-cier­pli­woś-i pod­­wanie-każdej-w tym-­mym-czasie
nothin12kluczemdo szczęściajest za­sianiefa­sol­kipraw­dynadzieicier­pli­wościi pod­le­waniekażdejw tymsa­mymczasiekluczem do szczęściado szczęścia jest za­sianiejest za­sianie fa­sol­kifa­sol­ki praw­dycier­pli­wości i pod­le­waniei pod­le­wanie każdejkażdej w tymw tym sa­mymsa­mym czasiekluczem do szczęścia jest za­sianiedo szczęścia jest za­sianie fa­sol­kijest za­sianie fa­sol­ki praw­dycier­pli­wości i pod­le­wanie każdeji pod­le­wanie każdej w tymkażdej w tym sa­mymw tym sa­mym czasiekluczem do szczęścia jest za­sianie fa­sol­kido szczęścia jest za­sianie fa­sol­ki praw­dycier­pli­wości i pod­le­wanie każdej w tymi pod­le­wanie każdej w tym sa­mymkażdej w tym sa­mym czasiekluczem do szczęścia jest za­sianie fa­sol­ki praw­dycier­pli­wości i pod­le­wanie każdej w tym sa­mymi pod­le­wanie każdej w tym sa­mym czasie

Sta­re tek­sty nie pod­dają się gwałtow­nym za­lotom, lu­bią być zdo­bywa­ne długo i cier­pli­wie. Wte­dy do­piero nag­radzają tym, co w każdej miłości ma naj­wyższą cenę: wiernością.`Cieka­we czy ktoś ma ty­le sa­mo cier­pli­wości do Ciebie co ja ? Śmierć jest kluczem, który ot­wiera bramę do praw­dzi­wego szczęścia.Sukces nie jest kluczem do szczęścia. To szczęście jest kluczem do sukcesu. Rób to, co kochasz, a osiągniesz sukces.Znów widzę Cię ub­raną w ko­lory sza­rości. Niewinną is­totę dla której świat rzu­ca kłody pod no­gi. Is­totę, której zaw­dzięczam swo­je uoso­bienie. Wy­pełniasz mo­je życie tętnem nieziem­skiego spo­koju. Otaczasz ra­miona­mi cier­pli­wości tak by końce mnie współgrały tworząc całość. Te­raz bez Ciebie w pus­tym, białym od niepa­mięci po­koju sta­wiam swo­je drętwe myśli biegnące ku To­bie. Noc bez dnia. Niepo­liczal­ny czas...