ko jest głupi?a kto mądry? zmie­rzy ser­ce,,,nie przyrządy...


ko jest głupia-kto-mądry-zmie­rzy-ser­nie-przyrządy
poeta wyklętyko jest głupiaktomądryzmie­rzyser­cenieprzyrządykto mądry

Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes
głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu
Mądry idealizm jest bliższy mądremu materializmowi niż głupi materializm. -Włodzimierz Lenin
mądry-idealizm-jest-bliższy-mądremu-materializmowi-ż-głupi-materializm
rzekł-głupi-w ser­cu-swoim-nie- boga-tyl­ko-głupi-ateis­-by ę-z tym-nie zgodził
Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców. -Piotr Szreniawski
mądry-naród-karze-swoich-głupców-głupi- mędrców