Ko­biecie, żeby się za­kochać nie pot­rzeb­na ład­nych oczu czy wy­sokiego pres­tiżu. Żeby ko­bieta się za­kochała pot­rze­ba szcze­rych chęci, spo­sobu trak­to­wania jej tak jak nikt nig­dy wcześniej te­go nie ro­bił. Pat­rze­nia na nią w ten sposób, jak­by nic po­za nią nie istniało.


ko­biecie-żeby ę-za­kochać-nie pot­rzeb­na-ład­nych-oczu-czy-wy­sokiego-pres­tiżu-Żeby ko­bieta ę-za­kochała-pot­rze­ba
anna026ko­biecieżeby sięza­kochaćnie pot­rzeb­naład­nychoczuczywy­sokiegopres­tiżueby ko­bieta sięza­kochałapot­rze­baszcze­rychchęcispo­sobutrak­to­waniajejtakjak niktnig­dywcześniejte­gonie ro­biłpat­rze­nia na niąw tensposóbjak­bynicpo­zaniąnie istniałożeby się za­kochaćza­kochać nie pot­rzeb­nanie pot­rzeb­na ład­nychład­nych oczuoczu czyczy wy­sokiegowy­sokiego pres­tiżuŻeby ko­bieta się za­kochałaza­kochała pot­rze­bapot­rze­ba szcze­rychszcze­rych chęcispo­sobu trak­to­waniatrak­to­wania jejjej taktak jak niktjak nikt nig­dynig­dy wcześniejwcześniej te­gote­go nie ro­biłpat­rze­nia na nią w tenw ten sposóbjak­by nicnic po­zapo­za niąnią nie istniałożeby się za­kochać nie pot­rzeb­naza­kochać nie pot­rzeb­na ład­nychnie pot­rzeb­na ład­nych oczuład­nych oczu czyoczu czy wy­sokiegoczy wy­sokiego pres­tiżuŻeby ko­bieta się za­kochała pot­rze­baza­kochała pot­rze­ba szcze­rychpot­rze­ba szcze­rych chęcispo­sobu trak­to­wania jejtrak­to­wania jej takjej tak jak nikttak jak nikt nig­dyjak nikt nig­dy wcześniejnig­dy wcześniej te­gowcześniej te­go nie ro­biłpat­rze­nia na nią w ten sposóbjak­by nic po­zanic po­za niąpo­za nią nie istniało

Złudze­nia? Są nam pot­rzeb­ne tak jak po­wiet­rze. Inaczej realizm życia byłby ciężarem nie do udźwignięcia. -Woody Allen
złudze­nia-są nam-pot­rzeb­ne-tak-jak po­wiet­rze-inaczej realizm-życia-byłby-ężarem-nie do udźwignięcia
Stoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po to, by nie pot­rze­bować butów. -Jonathan Swift
stoic­ka-za­sada-zas­po­kaja­nia-pot­rzeb-pop­rzez-re­zyg­nację-z prag­nień-jest jak am­pu­tac­ja-stóp-po to
Wszys­tko, co ludzkość do­tychczas uczy­niła i wy­myśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zas­po­koje­nia swych najgłębszych pot­rzeb i uśmie­rze­nia bólu. -Albert Einstein
wszys­tko-co ludzkość-do­tychczas-uczy­ła-i wy­myśliła-wzięło ę-z dążenia-człowieka-do zas­po­koje­nia-swych-najgłębszych