Ko­bietą jes­tem i nic co ko­biece nie jest mi ob­ce. Ja­ko ko­bieta zmienną jes­tem i w każdej chwi­li mogę się stać kim tyl­ko zechce.


ko­bietą-jes­tem-i nic-co ko­biece-nie jest mi ob­-ja­ko ko­bieta-zmienną-jes­tem-i w każdej-chwi­li-mogę ę-stać-kim-tyl­ko
elizabettako­bietąjes­temi nicco ko­biecenie jest mi ob­ceja­ko ko­bietazmiennąi w każdejchwi­limogę sięstaćkimtyl­kozechceko­bietą jes­temjes­tem i nici nic co ko­biececo ko­biece nie jest mi ob­ceja­ko ko­bieta zmiennązmienną jes­temjes­tem i w każdeji w każdej chwi­lichwi­li mogę sięmogę się staćstać kimkim tyl­kotyl­ko zechceko­bietą jes­tem i nicjes­tem i nic co ko­biecei nic co ko­biece nie jest mi ob­ceja­ko ko­bieta zmienną jes­temzmienną jes­tem i w każdejjes­tem i w każdej chwi­lii w każdej chwi­li mogę sięchwi­li mogę się staćmogę się stać kimstać kim tyl­kokim tyl­ko zechceko­bietą jes­tem i nic co ko­biecejes­tem i nic co ko­biece nie jest mi ob­ceja­ko ko­bieta zmienną jes­tem i w każdejzmienną jes­tem i w każdej chwi­lijes­tem i w każdej chwi­li mogę sięi w każdej chwi­li mogę się staćchwi­li mogę się stać kimmogę się stać kim tyl­kostać kim tyl­ko zechceko­bietą jes­tem i nic co ko­biece nie jest mi ob­ceja­ko ko­bieta zmienną jes­tem i w każdej chwi­lizmienną jes­tem i w każdej chwi­li mogę sięjes­tem i w każdej chwi­li mogę się staći w każdej chwi­li mogę się stać kimchwi­li mogę się stać kim tyl­komogę się stać kim tyl­ko zechce

Budząc się dziś ra­no od­kryłam, że jes­tem marze­niem każde­go mężczyz­ny. Jes­tem ko­bietą, która nie mówi ;) Miłego dnia wszys­tkim ;D  -endaluzja82
budząc ę-dziś-ra­no-od­kryłam-że jes­tem-marze­niem-każde­go-mężczyz­ny-jes­tem ko­bietą-która-nie mówi-miłego-dnia