Ko­bietę stu­diuje się 3 ty­god­nie, kocha - 3 miesiące, kłóci się z nią 3 la­ta, zno­si 30; a dzieci ro­bią to sa­mo od nowa.


ko­bietę-stu­diuje ę-3 ty­god­nie-kocha- 3 miesią-kłó ę-z ą-3 ­-zno­-30-a dzieci-ro­bią-to ­mo-od nowa
hipolit taineko­bietęstu­diuje się3 ty­god­niekocha 3 miesiącekłóci sięz nią3 la­tazno­si30a dzieciro­biąto sa­mood nowako­bietę stu­diuje sięstu­diuje się 3 ty­god­niekłóci się z niąz nią 3 la­tazno­si 30a dzieci ro­biąro­bią to sa­moto sa­mo od nowako­bietę stu­diuje się 3 ty­god­niekłóci się z nią 3 la­taa dzieci ro­bią to sa­moro­bią to sa­mo od nowaa dzieci ro­bią to sa­mo od nowa

Ob­serwu­jemy się czte­ry ty­god­nie, kocha­my się czte­ry miesiące, kłóci­my się czte­ry la­ta, to­leru­jemy się czter­dzieści lat, a dzieci zaczy­nają od początku.W młodości stu­diuje­my do­rosłych, aby osiągnąć mądrość. W do­rosłości stu­diuje­my dzieci, aby zro­zumieć, czym jest szczęście.Gol­dsmith po­wiada, że kiedy piękną ko­bietę ogar­nia obłęd, nie po­zos­ta­je jej nic in­ne­go jak tyl­ko um­rzeć; a kiedy zaczy­na sta­wać się przyjść dla otocze­nia, jest to również wyjście god­ne po­lece­nia, za­biera bo­wiem wszel­kie ujem­ne sądy.se­kun­dy, mi­nuty, godzi­ny, dni, ty­god­nie, miesiące ,la­ta ocze­kiwa­nia, za­bite nadzieje, zniszczo­ne uczucia.Auto­rytet to ktoś, ko­go chce­my słuchać, nie roz­ważając sprzeciwu. Ktoś ko­mu ufamy. Człowiek, które­go prag­niemy naśla­dować. Oso­ba mądra, z której liczy­my się zda­niem. Opa­nowa­na, sta­teczna, sza­nowa­na. Pos­tać, w którą jes­teśmy wpatrzeni. --- da­ta na­pisa­nia: 27.05.2016 r. autor tek­stu: Emi­lia Szumiło zain­spi­rował: Ro­za R.Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa.