Ko­bieta - cel, zbieżność, kon­flikt interesów.


ko­bieta- cel-zbieżność-kon­flikt-interesów
fyrfleko­bieta celzbieżnośćkon­fliktinteresówkon­flikt interesów

Kon­flikt narasta Tam gdzie kom­pro­misu brak Niepojednanie Krys­ty­na Sz. 21.04.2014r.I na łaskawym chlebie można się nauczyć robienia kokosowych interesów. interesów.Pa­radok­salnie kon­flikt po­koleń ma­nifes­tu­je się w pełnej zgodzie: dzieci nie chcą mówić, rodzi­ce słuchać.Każdy kon­flikt uczy nas cze­goś no­wego, uczy po­kony­wania przeszkód.Krzy­kiem trud­no roz­wiązać kon­flikt, na­tomiast łat­wo ściągnąć tych, którzy chętnie się do niego dołączą. Z cyk­lu po­wieści