Ko­bieta ma wpraw­dzie duszę, jak nam kościół wie­rzyć każe, lecz duszę swe­go sta­da, mo­ral­ność at­mosfe­ry, ja­ka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli.


ko­bieta- wpraw­dzie-duszę-jak nam-kośół-wie­rzyć-każe-lecz-duszę-swe­go-sta­da-mo­ral­ność-at­mosfe­ry-ja­ka-ją otacza
wacław berentko­bietama wpraw­dzieduszęjak namkościółwie­rzyćkażeleczduszęswe­gosta­damo­ral­nośćat­mosfe­ryja­kają otaczaa zmysłyswychwielbicieliko­bieta ma wpraw­dziema wpraw­dzie duszęjak nam kościółkościół wie­rzyćwie­rzyć każelecz duszęduszę swe­goswe­go sta­damo­ral­ność at­mosfe­ryja­ka ją otaczaa zmysły swychswych wielbicieliko­bieta ma wpraw­dzie duszęjak nam kościół wie­rzyćkościół wie­rzyć każelecz duszę swe­goduszę swe­go sta­daa zmysły swych wielbicieli

Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moralność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent
kobieta-wprawdzie-duszę-jak-nam-kośół-wierzyć-każe-lecz-duszę-swego-stada-moralność-atmosfery-jaka-ją-otacza-a-zmysły-swych-wielbicieli
Najbardziej pożądane jest, aby mieć duszę czynną i aby swe szczęście znajdowała ona nie w szczęściu, lecz w poczuciu swej pełnej aktywności. -Andre Gide
najbardziej-pożądane-jest-aby-mieć-duszę-czynną-i-aby-swe-szczęście-znajdowała-ona-nie-w-szczęściu-lecz-w-poczuciu-swej-pełnej-aktywnoś
Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski niż w to, że na prawdę ta­cy są. (na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga 'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!')  -thrillofit
wolę-wie­rzyć-że ludzie-noszą-maski-ż-w to-że na prawdę-­cy-są-na-pod­sta­wie-słów-stephe­na-kin­ga-'zrzu­ć-mas­ki