Ko­bieta bar­dziej kocha dziec­ko niż męża. Bo dziec­ko jest na pew­no jej, a mąż nie zawsze.


ko­bieta-bar­dziej-kocha-dziec­ko-ż-męża-bo dziec­ko-jest na pew­no-jej-a mąż-nie zawsze
józef jotemko­bietabar­dziejkochadziec­koniżmężabo dziec­kojest na pew­nojeja mążnie zawszeko­bieta bar­dziejbar­dziej kochakocha dziec­kodziec­ko niżniż mężabo dziec­ko jest na pew­nojest na pew­no jeja mąż nie zawszeko­bieta bar­dziej kochabar­dziej kocha dziec­kokocha dziec­ko niżdziec­ko niż mężabo dziec­ko jest na pew­no jejko­bieta bar­dziej kocha dziec­kobar­dziej kocha dziec­ko niżkocha dziec­ko niż mężako­bieta bar­dziej kocha dziec­ko niżbar­dziej kocha dziec­ko niż męża

Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Dzieci bar­dziej niż in­ni pot­rze­bują mieć zu­pełną pew­ność, że są kocha­ne przez tych, którzy mówią, że je kochają.Nie jest miano­wicie prawdą, że — w miarę jak przechodzi­my od pla­nety do mo­jej włas­nej ręki — po­myłka sta­je się co­raz bar­dziej i bar­dziej niep­rawdo­podob­na. Ale w pew­nym pun­kcie jest ona już nie do pomyślenia.Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.Ko­bieta jest dla męża tym, czym ten mąż ją uczynił.Pozwól jej odejść, ktoś in­ny po­kocha ją bar­dziej niż ty. A jeśli nie to przy­naj­mniej nie będzie wie­cznie ranić.