Ko­bieta i mężczyz­na to dwa światy, jak We­nus i Mars, które wiedzą się nawza­jem, ciążą ku so­bie, ale nig­dy się nie prze­nikną. We­nus dla Mar­sa nie opuści swej dro­gi, ani ko­bieta dla mężczyz­ny nie wyrzek­nie się swoich przeznaczeń.


ko­bieta-i mężczyz­na-to dwa-światy-jak we­nus-i mars-które-wiedzą ę-nawza­jem-ążą-ku so­bie-ale-nig­dy ę-nie prze­nikną
bolesław prusko­bietai mężczyz­nato dwaświatyjak we­nusi marsktórewiedzą sięnawza­jemciążąku so­biealenig­dy sięnie prze­niknąwe­nus dlamar­sanie opuściswejdro­gianiko­bietadlamężczyz­nynie wyrzek­nie sięswoichprzeznaczeńko­bieta i mężczyz­nai mężczyz­na to dwato dwa światyjak we­nus i marsktóre wiedzą sięwiedzą się nawza­jemciążą ku so­bieale nig­dy sięnig­dy się nie prze­niknąwe­nus dla mar­samar­sa nie opuścinie opuści swejswej dro­giani ko­bietako­bieta dladla mężczyz­nymężczyz­ny nie wyrzek­nie sięnie wyrzek­nie się swoichswoich przeznaczeńko­bieta i mężczyz­na to dwai mężczyz­na to dwa światyktóre wiedzą się nawza­jemale nig­dy się nie prze­niknąwe­nus dla mar­sa nie opuścimar­sa nie opuści swejnie opuści swej dro­giani ko­bieta dlako­bieta dla mężczyz­nydla mężczyz­ny nie wyrzek­nie sięmężczyz­ny nie wyrzek­nie się swoichnie wyrzek­nie się swoich przeznaczeń

Ko­bieta nie zno­si zaz­dros­ne­go mężczyz­ny, które­go nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyz­na które­go kocha nie jest zazdrosny.Dwudzies­to­let­ni mężczyz­na pod­nieca się w myśli. Czter­dzies­to­let­ni zaś – na po­wie­rzchni skóry. Lecz dla trzydzies­to­let­niego mężczyz­ny naj­niebez­pie­czniej­sza jest ko­bieta widziana ja­ko za­rys kształtu.Mężczyz­na nig­dy nie za­pomi­na ko­biety, która go nie chciała poślu­bić; ko­bieta nig­dy nie za­pomi­na mężczyz­ny, który chciał ją poślubić.Współczes­ny mężczyz­na ma bar­dzo po­ważne prob­le­my, po­nieważ jest zaszczu­ty. Uczy się od dziec­ka że nic, co ko­biece, nie może iść w parze z tym, co męskie. Ale mężczyz­na no­si w so­bie ko­bietę i dopóki nie wie, że dro­ga do zro­zumienia siebie pro­wadzi przez połącze­nie prze­ciwieństw, har­mo­nię ele­mentów męskich i ko­biecych, dopóty nie sta­nie się człowiekiem mądrym.Mężczyz­na pożąda ko­biety, ko­bieta mężczyz­ny. Kiedy się z tym zdradzą, obo­je czują niesmak.Ko­bieta po­win­na zaw­sze po­zos­tać ko­bietą,ale nie mu­si,a mężczyz­na ,który nie jest mężczyzną,jest już niczym.