Ko­bieta jest głucha na wszel­kie ar­gu­men­ty. Mężczyz­na może oca­lić swój kraj, rządzić całym światem, zdo­być wie­czną sławę ja­ko fi­lozof, je­dynie dla swej żony będzie zaw­sze tyl­ko zwykłym głupcem.


ko­bieta-jest głucha-na wszel­kie-ar­gu­men­ty-mężczyz­na może-oca­lić-swój-kraj-rządzić-całym-światem-zdo­być-wie­czną
thornton (niven) wilderko­bietajest głuchana wszel­kiear­gu­men­tymężczyz­na możeoca­lićswójkrajrządzićcałymświatemzdo­byćwie­cznąsławęja­kofi­lozofje­dyniedlaswejżonybędziezaw­szetyl­kozwykłymgłupcemko­bieta jest głuchajest głucha na wszel­kiena wszel­kie ar­gu­men­tymężczyz­na może oca­lićoca­lić swójswój krajrządzić całymcałym światemzdo­być wie­cznąwie­czną sławęsławę ja­koja­ko fi­lozofje­dynie dladla swejswej żonyżony będziebędzie zaw­szezaw­sze tyl­kotyl­ko zwykłymzwykłym głupcemko­bieta jest głucha na wszel­kiejest głucha na wszel­kie ar­gu­men­tymężczyz­na może oca­lić swójoca­lić swój krajrządzić całym światemzdo­być wie­czną sławęwie­czną sławę ja­kosławę ja­ko fi­lozofje­dynie dla swejdla swej żonyswej żony będzieżony będzie zaw­szebędzie zaw­sze tyl­kozaw­sze tyl­ko zwykłymtyl­ko zwykłym głupcem

Kobieta jest głucha na wszelkie argumenty. Mężczyzna może ocalić swój kraj, rządzić całym światem, zdobyć wieczną sławę jako filozof, jedynie dla swej żony będzie zawsze tylko zwykłym głupcem.Woj­na z ko­bieta­mi jest dla mężczyz­ny zaw­sze niebez­pie­czna, bo może on w niej po­nieść po­rażkę ule­gając al­bo klęskę nie ro­biąc tego.A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem.Wys­tar­czy je­dynie obrócić tok myślenia. A zaw­sze będziesz się wznosił. Spa­danie będzie je­dynie luk­su­sem dla słabeuszy.U mężczyz­ny wdzięczność za mi­nione roz­kosze jest wie­czna. Dla was ko­biet, mężczyz­na, które­goście kochały jest niczym.Ukocha­na ma Joasiu, ma królo­wo najpiękniejsza, jes­teś jedną na tym świecie mi osobą najważniejszą. Kocham Cię mym całym sercem, nig­dy przes­tać nie zamierzam. Dla mnie tyl­ko Ty się liczysz, mówię prawdę To­bie, szczerze. Nie pot­ra­fię żyć bez Ciebie, myśleć przes­tać nie potrafię wciąż o To­bie - mej miłości, która się raz w życiu trafia. Mi­mo wszel­kich przeciwności bądźmy zaw­sze, zaw­sze razem. Tyl­ko z Tobą, z Tobą jedną mógłbym stanąć przed ołtarzem. * Dla Joasi *