Ko­bieta jest mądrzej­sza od mężczyz­ny, ale naj­więcej ro­zumu mu­si zużyć, aby uk­ryć ten fakt.


ko­bieta-jest mądrzej­sza-od mężczyz­ny-ale-naj­więcej-ro­zumu-mu­-zużyć-aby uk­ryć-ten-fakt
mary mccarthyko­bietajest mądrzej­szaod mężczyz­nyalenaj­więcejro­zumumu­sizużyćaby uk­ryćtenfaktko­bieta jest mądrzej­szajest mądrzej­sza od mężczyz­nyale naj­więcejnaj­więcej ro­zumuro­zumu mu­simu­si zużyćaby uk­ryć tenten faktko­bieta jest mądrzej­sza od mężczyz­nyale naj­więcej ro­zumunaj­więcej ro­zumu mu­siro­zumu mu­si zużyćaby uk­ryć ten faktale naj­więcej ro­zumu mu­sinaj­więcej ro­zumu mu­si zużyćale naj­więcej ro­zumu mu­si zużyć

Kobieta jest mądrzejsza od mężczyzny, ale najwięcej rozumu musi zużyć na to, by ukryć ten fakt.Dwudzies­to­let­ni mężczyz­na pod­nieca się w myśli. Czter­dzies­to­let­ni zaś – na po­wie­rzchni skóry. Lecz dla trzydzies­to­let­niego mężczyz­ny naj­niebez­pie­czniej­sza jest ko­bieta widziana ja­ko za­rys kształtu.Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija.Cały prob­lem tkwi w tym, że ko­bieta pra­wie nig­dy nie może być szcze­ra – przez zna­komitą większość życia mu­si po pros­tu uda­wać al­bo głup­szą, al­bo mądrzej­szą niż jest w rzeczywistości.Ko­bieta to naj­cenniej­sza dla każde­go mężczyz­ny rzecz, bez której może się on w swoim życiu obejść.Nie wierzę, że ko­bieta jest gor­sza od mężczyz­ny, a tra­gedia karą za grzechy.