Ko­bieta jest słodką rurką, Lecz to mężczyz­na spra­wia, że z kremem.


ko­bieta-jest słodką-rurką-lecz-to mężczyz­na-spra­wia-że z kremem
fyrfleko­bietajest słodkąrurkąleczto mężczyz­naspra­wiaże z krememko­bieta jest słodkąjest słodką rurkąlecz to mężczyz­nato mężczyz­na spra­wiako­bieta jest słodką rurkąlecz to mężczyz­na spra­wia

Dwudzies­to­let­ni mężczyz­na pod­nieca się w myśli. Czter­dzies­to­let­ni zaś – na po­wie­rzchni skóry. Lecz dla trzydzies­to­let­niego mężczyz­ny naj­niebez­pie­czniej­sza jest ko­bieta widziana ja­ko za­rys kształtu.Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich Tyl­ko małomówny, przys­tojny mężczyz­na po­siada dla ko­biety czar za­gad­ko­wości. Tyl­ko małomówna, piękna ko­bieta za­cieka­wia mężczyznę aż do szału.Mężczyz­na wy­bucha prze­ciw ko­biecie, która go przes­tała kochać, i wkrótce się po­cie­sza; ko­bieta porzu­cona mniej czy­ni hałasu, lecz długo jest niepocieszona.Ko­bieta po­win­na zaw­sze po­zos­tać ko­bietą,ale nie mu­si,a mężczyz­na ,który nie jest mężczyzną,jest już niczym.Mężczyz­na pożąda ko­biety, ko­bieta mężczyz­ny. Kiedy się z tym zdradzą, obo­je czują niesmak.