Ko­bieta kocha tyl­ko raz w życiu.


ko­bieta-kocha-tyl­ko-raz-w życiu
honoré de balzacko­bietakochatyl­korazw życiuko­bieta kochakocha tyl­kotyl­ko razraz w życiuko­bieta kocha tyl­kokocha tyl­ko raztyl­ko raz w życiuko­bieta kocha tyl­ko razkocha tyl­ko raz w życiuko­bieta kocha tyl­ko raz w życiu

Ko­bieta od­da­je się tyl­ko te­mu, które­go nie kocha.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem.DOWCIP Na ro­man­tycznej ko­lac­ji sie­dzi ko­bieta ze swoim kochan­kiem i dzwo­ni do niej telefon. Po chwi­li kocha­nek py­ta: - kto dzwonił? - Mój mąż, mówił, że się spóżni na ko­lację, bo te­raz gra z tobą w brydża...Raz w niebie ra­dości, na smut­ku znów dnie - wie tyl­ko, kto kocha, co szczęściem się zwie.W życiu trze­ba ro­bić to, co się kocha... Nap­rawdę kocha.