Ko­bieta, którą przes­tało się kochać - to jak pus­ta bu­tel­ka wy­pite­go szampana.


ko­bieta-którą-przes­ło ę-kochać- to jak pus­-bu­tel­ka-wy­pite­go-szampana
alfred aleksander konarko­bietaktórąprzes­tało siękochać to jak pus­tabu­tel­kawy­pite­goszampanaktórą przes­tało sięprzes­tało się kochać to jak pus­ta bu­tel­kabu­tel­ka wy­pite­gowy­pite­go szampanaktórą przes­tało się kochać to jak pus­ta bu­tel­ka wy­pite­gobu­tel­ka wy­pite­go szampana to jak pus­ta bu­tel­ka wy­pite­go szampana

Pus­te mi­nuty, pus­te godzi­ny pus­ty ka­len­darz i pus­ta bu­tel­ka niedo­golo­ne w lus­trze mi­ny i brzyd­ko śmier­dząca ka­mizel­ka bez ra­tującej życie liny - w kie­sze­niach pus­tka wielka.Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę.Mężczyz­na wy­bucha prze­ciw ko­biecie, która go przes­tała kochać, i wkrótce się po­cie­sza; ko­bieta porzu­cona mniej czy­ni hałasu, lecz długo jest niepocieszona.Ko­bieta, gdy zaczy­na wątpić - przes­ta­je kochać.nie pom­niej­sza żalu pus­ta bu­tel­ka.... jak kruche szkło ser­ce pęka.................. M.Przes­taw­szy ko­goś kochać, ko­bieta za­pomi­na na­wet o tym, co mu z siebie dawała.