Ko­bieta, która ma jed­ne­go kochan­ka jest aniołem, która ma dwóch jest pot­wo­rem, która ma trzech jest kobietą.


ko­bieta-która- jed­ne­go-kochan­ka-jest aniołem-która- dwóch-jest pot­wo­rem-która- trzech-jest kobietą
victor marie hugoko­bietaktórama jed­ne­gokochan­kajest aniołemma dwóchjest pot­wo­remma trzechjest kobietąktóra ma jed­ne­goma jed­ne­go kochan­kakochan­ka jest aniołemktóra ma dwóchma dwóch jest pot­wo­remktóra ma trzechma trzech jest kobietąktóra ma jed­ne­go kochan­kama jed­ne­go kochan­ka jest aniołemktóra ma dwóch jest pot­wo­remktóra ma trzech jest kobietąktóra ma jed­ne­go kochan­ka jest aniołem

Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala.Szczęście jest jak lekkomyślna dziewczyna, która ci w oczy popatrzy, da całusa i leci dalej; nieszczęście jest jak poważna kobieta, która spokojnie siada przy twym łóżku i - żyje.Piękno: siła, którą ko­bieta ocza­rowu­je kochan­ka, a prze­raża męża.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Szczęście jest jak lek­ko­myślna dziew­czy­na, która ci w oczy po­pat­rzy, da całusa i le­ci da­lej; nie­szczęście jest jak po­ważna ko­bieta, która spo­koj­nie siada przy twoim łóżku i - żyje.Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.