Ko­bieta, która nie wie, co to po­ciąg płciowy, poz­wa­la so­bie pou­czać in­nych, co ma znacze­nie ogólniej­sze, a co nie. Jest jak pa­pież, który ślu­buje czys­tość, po­dej­mując w imieniu mi­lionów de­cyz­je na te­mat wstrze­mięźli­wości. Świat jest nap­rawdę szalony! 


ko­bieta-która-nie wie-co to po­ąg-płciowy-poz­wa­-so­bie-pou­czać-in­nych-co  znacze­nie-ogólniej­sze-a co nie
john irvingko­bietaktóranie wieco to po­ciągpłciowypoz­wa­laso­biepou­czaćin­nychco ma znacze­nieogólniej­szea co niejest jak pa­pieżktóryślu­bujeczys­tośćpo­dej­mującw imieniumi­lionówde­cyz­jena te­matwstrze­mięźli­wościŚwiat jest nap­rawdęszalony która nie wieco to po­ciąg płciowypoz­wa­la so­bieso­bie pou­czaćpou­czać in­nychco ma znacze­nie ogólniej­szektóry ślu­bujeślu­buje czys­tośćpo­dej­mując w imieniuw imieniu mi­lionówmi­lionów de­cyz­jede­cyz­je na te­matna te­mat wstrze­mięźli­wościpoz­wa­la so­bie pou­czaćso­bie pou­czać in­nychktóry ślu­buje czys­tośćpo­dej­mując w imieniu mi­lionóww imieniu mi­lionów de­cyz­jemi­lionów de­cyz­je na te­matde­cyz­je na te­mat wstrze­mięźli­wości

Ko­nie­czność wy­boru przytłacza, bo po­dej­mując de­cyz­je zaw­sze coś tracimy. -MyBigDreams
ko­nie­czność-wy­boru-przytłacza-bo po­dej­mując-de­cyz­-zaw­sze-coś-tracimy
Pou­czać in­nych jest łat­wiej niż siebie. -Ajschylos
pou­czać-in­nych-jest łat­wiej-ż-siebie
Wszys­tkie de­cyz­je es­te­tyczne są tak nap­rawdę de­cyz­ja­mi moralnymi. -R » Anne Rice » Wywiad z wampirem
wszys­tkie-de­cyz­-es­te­tyczne-są tak-nap­rawdę-de­cyz­ja­mi-moralnymi