Ko­bieta, która pat­rzy na jed­ne­go tyl­ko mężczyznę al­bo na jed­ne­go tyl­ko nie pat­rzy - na­suwa to sa­mo podejrzenie.


ko­bieta-która-pat­rzy-na jed­ne­go-tyl­ko-mężczyznę-al­bo-na jed­ne­go-tyl­ko-nie pat­rzy- na­suwa-to ­mo-podejrzenie
jean de la bruyéreko­bietaktórapat­rzyna jed­ne­gotyl­komężczyznęal­bonie pat­rzy na­suwato sa­mopodejrzeniektóra pat­rzypat­rzy na jed­ne­gona jed­ne­go tyl­kotyl­ko mężczyznęmężczyznę al­boal­bo na jed­ne­gona jed­ne­go tyl­kotyl­ko nie pat­rzy na­suwa to sa­moto sa­mo podejrzeniektóra pat­rzy na jed­ne­gopat­rzy na jed­ne­go tyl­kona jed­ne­go tyl­ko mężczyznętyl­ko mężczyznę al­bomężczyznę al­bo na jed­ne­goal­bo na jed­ne­go tyl­kona jed­ne­go tyl­ko nie pat­rzy na­suwa to sa­mo podejrzeniektóra pat­rzy na jed­ne­go tyl­kopat­rzy na jed­ne­go tyl­ko mężczyznęna jed­ne­go tyl­ko mężczyznę al­botyl­ko mężczyznę al­bo na jed­ne­gomężczyznę al­bo na jed­ne­go tyl­koal­bo na jed­ne­go tyl­ko nie pat­rzyktóra pat­rzy na jed­ne­go tyl­ko mężczyznępat­rzy na jed­ne­go tyl­ko mężczyznę al­bona jed­ne­go tyl­ko mężczyznę al­bo na jed­ne­gotyl­ko mężczyznę al­bo na jed­ne­go tyl­komężczyznę al­bo na jed­ne­go tyl­ko nie pat­rzy

Mo­ja żona Nig­dy na mnie nie pat­rzy A gdy jed­nak już Zat­rzy­ma wzrok Na swym mężu To w jej oczach Widzę ....... Rozczarowanie Kto jed­nym okiem pat­rzy w przeszłość, a dru­gim w przyszłość, ten ma ze­zowa­te szczęście.Uciekam w swój zakamarek, za­bieram ze sobą swo­je odczucia i tyl­ko jed­na oso­ba,która jest tam...... Choć kum­pel nie kuma Tyl­ko jed­na oso­ba wie co czuję tyl­ko jed­na wie co wiem... zagadka...Świat nie wa­riuje. To tyl­ko my pat­rzy­my na niego przez oku­lary wariactwa.Gdy pa­lec wska­zuje niebo, tyl­ko głupiec pat­rzy na palec.Szczęście jest jak lek­ko­myślna dziew­czy­na, która ci w oczy po­pat­rzy, da całusa i le­ci da­lej; nie­szczęście jest jak po­ważna ko­bieta, która spo­koj­nie siada przy twoim łóżku i - żyje.