Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę.


ko­bieta-która-przes­­-być-ko­bietą-prze­mienia ę-w ­kudne­go-mężczyznę
nikita siergiejewicz michałkowko­bietaktóraprzes­ta­jebyćko­bietąprze­mienia sięw pas­kudne­gomężczyznęktóra przes­ta­jeprzes­ta­je byćbyć ko­bietąprze­mienia się w pas­kudne­gow pas­kudne­go mężczyznęktóra przes­ta­je byćprzes­ta­je być ko­bietąprze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznęktóra przes­ta­je być ko­bietą

Pol­ly westchnęła. - Wszys­tkie jes­teśmy ko­bieta­mi, ma­jorze. Praw­dzi­wymi ko­bieta­mi. Nie tyl­ko przeb­ra­nymi za ko­biety. I w tej chwi­li wolę nie wkładać spod­ni, bo byłabym ko­bietą przeb­raną za mężczyznę przeb­ra­nego za ko­bietę przeb­raną za mężczyznę, i wte­dy tak by mi się wszys­tko po­mie­szało, że nie wie­działabym na­wet, jak przeklinać. A w tej chwi­li mam ochotę przek­li­nać, sir, i to bardzo.Mężczyz­na wy­bucha prze­ciw ko­biecie, która go przes­tała kochać, i wkrótce się po­cie­sza; ko­bieta porzu­cona mniej czy­ni hałasu, lecz długo jest niepocieszona.Ko­bieta, którą przes­tało się kochać - to jak pus­ta bu­tel­ka wy­pite­go szampana.Piękno: siła, którą ko­bieta ocza­rowu­je kochan­ka, a prze­raża męża.ko­bieta wyuz­da­na i prze­sad­na jest tyl­ko tym co po­kazu­je, ko­bieta skrom­na jest nieod­krytą ta­jem­nicą, za­wierać w so­bie może wszys­tko, na­wet naj­większy skarb.To ko­bieta wy­biera mężczyznę, który ją wybierze.