Ko­bieta może zastąpić mężczyznę różny­mi rzeczami... in­sp. Aforystokrata 


ko­bieta-może-zastąpić-mężczyznę-różny­mi-rzeczami-in­sp-aforystokrata 
niuszako­bietamożezastąpićmężczyznęróżny­mirzeczamiin­spaforystokrata ko­bieta możemoże zastąpićzastąpić mężczyznęmężczyznę różny­miróżny­mi rzeczamirzeczami in­spko­bieta może zastąpićmoże zastąpić mężczyznęzastąpić mężczyznę różny­mimężczyznę różny­mi rzeczamiróżny­mi rzeczami in­spko­bieta może zastąpić mężczyznęmoże zastąpić mężczyznę różny­mizastąpić mężczyznę różny­mi rzeczamimężczyznę różny­mi rzeczami in­spko­bieta może zastąpić mężczyznę różny­mimoże zastąpić mężczyznę różny­mi rzeczamizastąpić mężczyznę różny­mi rzeczami in­sp

Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę.Pol­ly westchnęła. - Wszys­tkie jes­teśmy ko­bieta­mi, ma­jorze. Praw­dzi­wymi ko­bieta­mi. Nie tyl­ko przeb­ra­nymi za ko­biety. I w tej chwi­li wolę nie wkładać spod­ni, bo byłabym ko­bietą przeb­raną za mężczyznę przeb­ra­nego za ko­bietę przeb­raną za mężczyznę, i wte­dy tak by mi się wszys­tko po­mie­szało, że nie wie­działabym na­wet, jak przeklinać. A w tej chwi­li mam ochotę przek­li­nać, sir, i to bardzo.Piękna ko­bieta może mieć za przy­jaciela brzyd­kiego mężczyznę tyl­ko dopóki pod­sy­ca w nim is­kierkę nadziei, że To ko­bieta wy­biera mężczyznę, który ją wybierze.Każda ko­bieta uważa się za niezastąpioną, choć sądzi, że sa­ma mogłaby zastąpić bez tru­du każdą inną.Ko­bieta pot­ra­fi po­kochać mężczyznę tyl­ko po to, aby nie zez­wo­lić na to innej.