Ko­bieta mu­si być dwa ra­zy tak spraw­na jak mężczyz­na, żeby zajść w połowie tak daleko.


ko­bieta-mu­-być-dwa-ra­zy-tak-spraw­na-jak mężczyz­na-żeby-zajść-w połowie-tak-daleko
francis hurstko­bietamu­sibyćdwara­zytakspraw­najak mężczyz­nażebyzajśćw połowiedalekoko­bieta mu­simu­si byćbyć dwadwa ra­zyra­zy taktak spraw­naspraw­na jak mężczyz­nażeby zajśćzajść w połowiew połowie taktak dalekoko­bieta mu­si byćmu­si być dwabyć dwa ra­zydwa ra­zy takra­zy tak spraw­natak spraw­na jak mężczyz­nażeby zajść w połowiezajść w połowie takw połowie tak dalekoko­bieta mu­si być dwamu­si być dwa ra­zybyć dwa ra­zy takdwa ra­zy tak spraw­nara­zy tak spraw­na jak mężczyz­nażeby zajść w połowie takzajść w połowie tak dalekoko­bieta mu­si być dwa ra­zymu­si być dwa ra­zy takbyć dwa ra­zy tak spraw­nadwa ra­zy tak spraw­na jak mężczyz­nażeby zajść w połowie tak daleko

Jak masło top­nieje na słońcu, tak ko­bieta w to­warzys­twie mężczyz­ny długo cno­ty nie zachowa. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)
jak-masło-top­nieje-na słońcu-tak-ko­bieta-w to­warzys­twie-mężczyz­ny-długo-cno­ty-nie zachowa
Na sex-ap­peal składa się w połowie to, co ko­bieta ma, a w połowie to, co myślą, że ma. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)
na sex-ap­peal-składa ę-w połowie-to-co ko­bieta-a w połowie-to-co myślą-że 
Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń. -Janusz Leon Wiśniewski
nie-może-być-dla-ko­biet-większej-udręki-ż-mężczyz­na-który-jest tak-dob­ry-tak-wier­ny-tak-kochający-tak-niepow­tarzal­ny-i który
Już dosyć prawdziwie pięknych napisano książek, teraz czas je w czyn zamienić i czynem iść tak daleko - tak daleko - aż się życie z książką zrówna, świat z myślą dzisiejszą. -Narcyza Żmichowska
już-dosyć-prawdziwie-pięknych-napisano-książek-teraz-czas-w-czyn-zamienić-i-czynem-iść-tak-daleko-tak-daleko-aż-ę-życie-z-książką