Ko­bieta nig­dy nie widzi te­go, co dla niej zro­bisz, widzi tyl­ko to, cze­go nie zrobisz.


ko­bieta-nig­dy-nie widzi-te­go-co dla-niej-zro­bisz-widzi-tyl­ko-to-cze­go-nie zrobisz
georges courtelineko­bietanig­dynie widzite­goco dlaniejzro­biszwidzityl­kotocze­gonie zrobiszko­bieta nig­dynig­dy nie widzinie widzi te­goco dla niejniej zro­biszwidzi tyl­kocze­go nie zrobiszko­bieta nig­dy nie widzinig­dy nie widzi te­goco dla niej zro­biszko­bieta nig­dy nie widzi te­go

Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy „jes­teś smut­ny”. Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku – i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija.Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka.Co­kol­wiek zro­bisz - dob­rze czy źle, zaw­sze Cię poprę. Nig­dy nie skry­tykuję przy in­nych. Tyl­ko w czte­ry oczy po­wiem co o tym myślę. Ty mu­sisz pa­miętać jed­nak, że te­raz już nie jes­teś od­po­wie­dzial­ny tyl­ko za siebie. Wszys­tkiemu co ro­bisz przyświeca słowo Każdy mężczyz­na i każda ko­bieta zos­ta­li po­wołani na świat do zro­bienia cze­goś uni­kal­ne­go, cze­goś in­dy­widual­ne­go. I jeśli on lub ona te­go nie zro­bią, nie zos­ta­nie to nig­dy zrobione.Po­mimo wielu Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami.