Ko­bieta-poet­ka to ko­bieta do kwadratu.


ko­bieta-poet­ka-to ko­bieta-do kwadratu
milan kunderako­bietapoet­kato ko­bietado kwadratuto ko­bieta do kwadratu

Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę.Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem.Ko­bieta spo­koj­na, to ko­bieta zaspokojona.ko­bieta wyuz­da­na i prze­sad­na jest tyl­ko tym co po­kazu­je, ko­bieta skrom­na jest nieod­krytą ta­jem­nicą, za­wierać w so­bie może wszys­tko, na­wet naj­większy skarb.Ko­bieta po­win­na zaw­sze po­zos­tać ko­bietą,ale nie mu­si,a mężczyz­na ,który nie jest mężczyzną,jest już niczym.Ko­bietą jes­tem i nic co ko­biece nie jest mi ob­ce. Ja­ko ko­bieta zmienną jes­tem i w każdej chwi­li mogę się stać kim tyl­ko zechce.