Ko­bieta poz­wo­li ze sobą zro­bić, co zechcesz, by­lebyś jej o tym nie mówił.


ko­bieta-poz­wo­li-ze sobą-zro­bić-co zechcesz-by­lebyś-jej-o tym-nie mówił
stefan Żeromskiko­bietapoz­wo­lize sobązro­bićco zechceszby­lebyśjejo tymnie mówiłko­bieta poz­wo­lipoz­wo­li ze sobąze sobą zro­bićby­lebyś jejjej o tymo tym nie mówiłko­bieta poz­wo­li ze sobąpoz­wo­li ze sobą zro­bićby­lebyś jej o tymjej o tym nie mówiłko­bieta poz­wo­li ze sobą zro­bićby­lebyś jej o tym nie mówił

Kobieta pozwoli ze sobą zrobić, co zechcesz, bylebyś jej o tym nie mówił. -Stefan Żeromski
kobieta-pozwoli-ze-sobą-zrobić-co-zechcesz-bylebyś-jej-o-tym-nie-mówił
Gdy nie ma­my co z sobą zro­bić, gni­jemy ze smut­ku, w rozpaczy. -MyslacaWierszem
gdy-nie ­my-co z sobą-zro­bić-gni­jemy-ze smut­ku-w rozpaczy
Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder
cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan
Marzysz o rzeczach wiel­kich, to ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych. -Renard Jules
marzysz-o rzeczach-wiel­kich-to  przy­naj­mniej-poz­wo­li-zro­bić-kil­ka-łych