Ko­bieta prędzej prze­baczy mężczyźnie złe trak­to­wanie niż posądze­nie, że chciała go złapać na męża.


ko­bieta-prędzej-prze­baczy-mężczyźnie-złe-trak­to­wanie-ż-posądze­nie-że chciała-go złapać-na męża
lucy maud montgomeryko­bietaprędzejprze­baczymężczyźniezłetrak­to­wanieniżposądze­nieże chciałago złapaćna mężako­bieta prędzejprędzej prze­baczyprze­baczy mężczyźniemężczyźnie złezłe trak­to­wanietrak­to­wanie niżniż posądze­nieże chciała go złapaćgo złapać na mężako­bieta prędzej prze­baczyprędzej prze­baczy mężczyźnieprze­baczy mężczyźnie złemężczyźnie złe trak­to­waniezłe trak­to­wanie niżtrak­to­wanie niż posądze­nieże chciała go złapać na mężako­bieta prędzej prze­baczy mężczyźnieprędzej prze­baczy mężczyźnie złeprze­baczy mężczyźnie złe trak­to­waniemężczyźnie złe trak­to­wanie niżzłe trak­to­wanie niż posądze­nieko­bieta prędzej prze­baczy mężczyźnie złeprędzej prze­baczy mężczyźnie złe trak­to­wanieprze­baczy mężczyźnie złe trak­to­wanie niżmężczyźnie złe trak­to­wanie niż posądze­nie

Prędzej wy­baczy ci ktoś podłość, której się wo­bec ciebie do­puścił, niż dob­rodziej­stwo, które­go od ciebie doznał.Piękno: siła, którą ko­bieta ocza­rowu­je kochan­ka, a prze­raża męża.wyb­redna za męża Fran­cu­za mieć chciała jak w ulęgałkach prze­bierała Ja­siu był za bied­ny Ed nieroz­garnięty aż w końcu sin­gielką została Prędzej na wiosnę za­mil­kną pta­ki, niż ko­bieta op­rze się czułym za­lotom młode­go mężczyzny.Ko­bieta bar­dziej kocha dziec­ko niż męża. Bo dziec­ko jest na pew­no jej, a mąż nie zawsze.Is­tnieją dwa rodza­je jałmużny: da­wanie i prze­bacza­nie. Da­wanie te­go, co dob­re­go zdo­byłeś; prze­bacza­nie te­go, co wycierpiałeś.