Ko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­go raju.


ko­bieta-sta­nowi-niebez­pie­czeństwo-dla-każde­go-raju
paul claudelko­bietasta­nowiniebez­pie­czeństwodlakażde­gorajuko­bieta sta­nowista­nowi niebez­pie­czeństwoniebez­pie­czeństwo dladla każde­gokażde­go rajuko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwosta­nowi niebez­pie­czeństwo dlaniebez­pie­czeństwo dla każde­godla każde­go rajuko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dlasta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­goniebez­pie­czeństwo dla każde­go rajuko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­gosta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­go raju

Niebez­pie­czeństwo w zwłoce.Każde życie sta­nowi dla każde­go całe 100%.Ocze­kiwa­nie na niebez­pie­czeństwo jest gor­sze niż mo­ment, gdy ono na człowieka spada.Woj­na z ko­bieta­mi jest dla mężczyz­ny zaw­sze niebez­pie­czna, bo może on w niej po­nieść po­rażkę ule­gając al­bo klęskę nie ro­biąc tego.I ten wi­nien, co ki­jem bez­pie­czeństwo mierzył, I ten, co bez­pie­czeństwo głupiemu powierzył.Dwudzies­to­let­ni mężczyz­na pod­nieca się w myśli. Czter­dzies­to­let­ni zaś – na po­wie­rzchni skóry. Lecz dla trzydzies­to­let­niego mężczyz­ny naj­niebez­pie­czniej­sza jest ko­bieta widziana ja­ko za­rys kształtu.