Ko­bieta to zwierzęca niedoskonałość.


ko­bieta-to zwierzęca-niedoskonałość
św. tomasz z akwinuko­bietato zwierzęcaniedoskonałośćko­bieta to zwierzęcato zwierzęca niedoskonałośćko­bieta to zwierzęca niedoskonałość

Żywa niedoskonałość jest lepsza niż martwe arcydzieła.Wszys­tko się zmienia Cza­su cofnąć nie możesz Niedoskonałość 8.11.15 Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie.Kiedy za­leży Ci na ko­biecie, nieraz na­leży porzu­cić pier­wotną, zwierzęcą stronę włas­ne­go siebie.Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę.Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem.