Ko­bieta wie­rzy, że dwa i dwa zmieni się w pięć, jeśli będzie długo płakać i zro­bi awanturę.


ko­bieta-wie­rzy-że dwa-i dwa-zmieni ę-w pięć-śli-będzie-długo-płakać-i zro­bi-awanturę
eliot george eliot (mary ann evans)ko­bietawie­rzyże dwai dwazmieni sięw pięćjeślibędziedługopłakaći zro­biawanturęko­bieta wie­rzyże dwa i dwai dwa zmieni sięzmieni się w pięćjeśli będziebędzie długodługo płakaćpłakać i zro­bii zro­bi awanturęże dwa i dwa zmieni sięi dwa zmieni się w pięćjeśli będzie długobędzie długo płakaćdługo płakać i zro­bipłakać i zro­bi awanturęże dwa i dwa zmieni się w pięćjeśli będzie długo płakaćbędzie długo płakać i zro­bidługo płakać i zro­bi awanturęjeśli będzie długo płakać i zro­bibędzie długo płakać i zro­bi awanturę

Kobiety sądzą, że dwa razy dwa da pięć, jeśli wystarczająco długo będą płakać i dąsać się.Kobieta wierzy, że 2 + 2 zmieni się w 5, jeśli będzie długo płakać i zrobi awanturę.Kobieta wierzy, że 2 i 2 zmieni się w 5, jeśli będzie długo płakać i zrobi awanturę.Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca.Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.To już dwa la­ta, jak zaszu­miało mi w głowie, Po roz­mo­wie z Toba, Dwa la­ta po tym jak me serce, Chciało Cie częściej witać I te­raz tyl­ko wyglądam na Spot­ka­nie z Tobą, By choć jed­no jeszcze nam się Przytrafiło...