Ko­bieta z anioła czar­ta zro­bić zdoła.


ko­bieta-z anioła-czar­-zro­bić-zdoła
józef bułatowiczko­bietaz aniołaczar­tazro­bićzdołako­bieta z aniołaz anioła czar­taczar­ta zro­bićzro­bić zdołako­bieta z anioła czar­taz anioła czar­ta zro­bićczar­ta zro­bić zdołako­bieta z anioła czar­ta zro­bićz anioła czar­ta zro­bić zdołako­bieta z anioła czar­ta zro­bić zdoła

Ko­bieta poz­wo­li ze sobą zro­bić, co zechcesz, by­lebyś jej o tym nie mówił.Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan.Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę.Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.