Ko­bieta za­kocha­na nig­dy nie pop­ro­si, byś rzu­cił jej do stóp cały świat. Dla ko­biety za­kocha­nej ty będziesz całym światem. Z cyk­lu po­wieści


ko­bieta-za­kocha­na-nig­dy-nie pop­ro­-byś-rzu­ł-jej-do stóp-cały-świat-dla ko­biety-za­kocha­nej-ty będziesz-całym-światem-z
riderko­bietaza­kocha­nanig­dynie pop­ro­sibyśrzu­ciłjejdo stópcałyświatdla ko­bietyza­kocha­nejty będzieszcałymświatemcyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniako­bieta za­kocha­naza­kocha­na nig­dynig­dy nie pop­ro­sibyś rzu­ciłrzu­cił jejjej do stópdo stóp całycały światdla ko­biety za­kocha­nejza­kocha­nej ty będzieszty będziesz całymcałym światemz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniako­bieta za­kocha­na nig­dyza­kocha­na nig­dy nie pop­ro­sibyś rzu­cił jejrzu­cił jej do stópjej do stóp całydo stóp cały światdla ko­biety za­kocha­nej ty będzieszza­kocha­nej ty będziesz całymty będziesz całym światemz cyk­lu po­wieści

Za­nim ry­ba pop­su­je się od głowy, głowa mu­si pop­suć swo­je serce. Z cyk­lu po­wieści
za­nim-ry­ba-pop­su­ ę-od głowy-głowa-mu­-pop­suć-swo­-serce-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Oso­ba przy­par­ta do mu­ru jest zdol­na zro­bić z niego pałac, ale i za­walić nim cały swój świat. Z cyk­lu po­wieści
oso­ba-przy­­-do mu­ru-jest zdol­na-zro­bić-z niego-pałac-ale-i za­walić-nim-cały-swój-świat-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Poz­naj sek­re­ty zbroj­nej in­terwen­cji od kuchni, a do­wiesz się, że jej priory­tetem nie jest przy­niesienie pokoju. Z cyk­lu po­wieści
poz­naj-sek­re­ty-zbroj­nej-in­terwen­cji-od kuchni-a do­wiesz-ę-że jej-priory­tetem-nie jest przy­niesienie-pokoju-z-cyk­lu
Ob­ra­caj się w ta­kich kręgach, aby nig­dy nie ukręciło ci to pętli na szyję. Z cyk­lu po­wieści
ob­ra­caj ę-w ­kich-kręgach-aby nig­dy-nie ukręło- to pętli-na szyję-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia 
Dla ko­goś szczyt marzeń może być przy twoim bo­ku. Z cyk­lu po­wieści
dla-ko­goś-szczyt-marzeń-może-być-przy-twoim-bo­ku-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Gdy ty będziesz płakać nad roz­la­nym mle­kiem, znaj­dzie się i „kot”, który zam­ruczy z radości. Z cyk­lu po­wieści
gdy-ty będziesz-płakać-nad-roz­­nym-mle­kiem-znaj­dzie ę-i kot-który-zam­ruczy-z radoś-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy