Ko­bieta za­lot­na sądzi, że czas i la­ta pok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszczą twarze tyl­ko in­nych kobiet.


ko­bieta-za­lot­na-sądzi-że czas-i ­-pok­ry­wają-zmar­szczka­mi-i niszczą-twarze-tyl­ko-in­nych-kobiet
jean de la bruyéreko­bietaza­lot­nasądziże czasi la­tapok­ry­wajązmar­szczka­mii niszczątwarzetyl­koin­nychkobietko­bieta za­lot­naza­lot­na sądziże czas i la­tai la­ta pok­ry­wająpok­ry­wają zmar­szczka­mizmar­szczka­mi i niszcząi niszczą twarzetwarze tyl­kotyl­ko in­nychin­nych kobietko­bieta za­lot­na sądziże czas i la­ta pok­ry­wająi la­ta pok­ry­wają zmar­szczka­mipok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszczązmar­szczka­mi i niszczą twarzei niszczą twarze tyl­kotwarze tyl­ko in­nychtyl­ko in­nych kobietże czas i la­ta pok­ry­wają zmar­szczka­mii la­ta pok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszcząpok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszczą twarzezmar­szczka­mi i niszczą twarze tyl­koi niszczą twarze tyl­ko in­nychtwarze tyl­ko in­nych kobietże czas i la­ta pok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszcząi la­ta pok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszczą twarzepok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszczą twarze tyl­kozmar­szczka­mi i niszczą twarze tyl­ko in­nychi niszczą twarze tyl­ko in­nych kobiet

Ele­gan­cka ko­bieta, idąc z wi­zytą, zos­ta­wia zmar­twienia w domu. -Janina Ipohorska
ele­gan­cka-ko­bieta-idąc-z wi­zytą-zos­­wia-zmar­twienia-w domu