Ko­bieto! szu­kasz sen­su życia? Po­myśl, że są kra­je w których ko­biety nie mają nic do po­wie­dze­nia. Za od­kry­cie ręki mogą zos­tać zlin­czo­wane lub oka­leczo­ne przez zwy­rod­niałych mężczyzn. Nie mają pra­wa do wy­boru swo­jego szczęścia w sze­rokim te­go słowa znacze­niu. Nie szu­kaj sen­su życia, znajdź je w so­bie i w tym co robisz.


ko­bieto-szu­kasz-sen­su-życia-po­myśl-że są kra­-w których-ko­biety-nie mają-nic-do po­wie­dze­nia-za od­kry­cie-ręki-mogą
elizabettako­bietoszu­kaszsen­sużyciapo­myślże są kra­jew którychko­bietynie mająnicdo po­wie­dze­niaza od­kry­cierękimogązos­taćzlin­czo­waneluboka­leczo­neprzezzwy­rod­niałychmężczyznnie mająpra­wado wy­boruswo­jegoszczęściaw sze­rokimte­gosłowaznacze­niunie szu­kajżyciaznajdźje w so­biei w tymco robiszszu­kasz sen­susen­su życiaże są kra­je w którychw których ko­bietyko­biety nie mająnie mają nicnic do po­wie­dze­niaza od­kry­cie rękiręki mogąmogą zos­taćzos­tać zlin­czo­wanezlin­czo­wane lublub oka­leczo­neoka­leczo­ne przezprzez zwy­rod­niałychzwy­rod­niałych mężczyznnie mają pra­wapra­wa do wy­borudo wy­boru swo­jegoswo­jego szczęściaszczęścia w sze­rokimw sze­rokim te­gote­go słowasłowa znacze­niunie szu­kaj sen­susen­su życiaznajdź je w so­bieje w so­bie i w tymi w tym co robiszszu­kasz sen­su życiaże są kra­je w których ko­bietyw których ko­biety nie mająko­biety nie mają nicnie mają nic do po­wie­dze­niaza od­kry­cie ręki mogąręki mogą zos­taćmogą zos­tać zlin­czo­wanezos­tać zlin­czo­wane lubzlin­czo­wane lub oka­leczo­nelub oka­leczo­ne przezoka­leczo­ne przez zwy­rod­niałychprzez zwy­rod­niałych mężczyznnie mają pra­wa do wy­borupra­wa do wy­boru swo­jegodo wy­boru swo­jego szczęściaswo­jego szczęścia w sze­rokimszczęścia w sze­rokim te­gow sze­rokim te­go słowate­go słowa znacze­niunie szu­kaj sen­su życiaznajdź je w so­bie i w tymje w so­bie i w tym co robisz

Nie szu­kaj nig­dzie przy­jaciół. Oni zaw­sze mają ty­le do załatwienia. -Jarosław Iwaszkiewicz
nie-szu­kaj-nig­dzie-przy­jaciół-oni zaw­sze-mają-ty­-do załatwienia
szu­kanie sen­su życia trwa już od stu­leci . -Ma ły
szu­kanie-sen­su-życia-trwa-już-od stu­leci
Często szu­ka się sen­su życia przy po­mocy bez­sensow­nych metod. -Karol Kord
często-szu­ka ę-sen­su-życia-przy-po­mocy-bez­sensow­nych-metod