Ko­biety cza­sami po­win­ny spędzać czas ze sobą. Wte­dy na­wet obec­ność mężczyz­ny im nie przeszkadza.


ko­biety-cza­sami-po­win­ny-spędzać-czas-ze sobą-wte­dy na­wet-obec­ność-mężczyz­ny-im nie przeszkadza
katarzyna grocholako­bietycza­samipo­win­nyspędzaćczasze sobąwte­dy na­wetobec­nośćmężczyz­nyim nie przeszkadzako­biety cza­samicza­sami po­win­nypo­win­ny spędzaćspędzać czasczas ze sobąwte­dy na­wet obec­nośćobec­ność mężczyz­nymężczyz­ny im nie przeszkadzako­biety cza­sami po­win­nycza­sami po­win­ny spędzaćpo­win­ny spędzać czasspędzać czas ze sobąwte­dy na­wet obec­ność mężczyz­nyobec­ność mężczyz­ny im nie przeszkadzako­biety cza­sami po­win­ny spędzaćcza­sami po­win­ny spędzać czaspo­win­ny spędzać czas ze sobąwte­dy na­wet obec­ność mężczyz­ny im nie przeszkadzako­biety cza­sami po­win­ny spędzać czascza­sami po­win­ny spędzać czas ze sobą

Czy to, że wątpię cza­sami, oz­nacza, że nie kocham Cię prawdziwie..? (Można in­ter­pre­tować ja­ko słowa do mężczyz­ny/ko­biety, al­bo głębiej - do Boga?) Ko­biety, po­myślał, zaw­sze były potężny­mi i ta­jem­niczy­mi is­to­tami, na­wet jeśli nie znały sztu­ki ma­gicznej. Do­daj cza­ry, a mężczyz­na nie ma szans.Cza­sami trze­ba usiąść obok i czyjąś dłoń zam­knąć w swo­jej dłoni, wte­dy na­wet łzy będą sma­kować jak szczęście.Ludzie lu­bią tyl­ko ta­kie po­ry, kiedy ich słowa jeszcze coś znaczą al­bo kiedy jest już po wszys­tkim i sa­ma obec­ność wys­tar­cza, a ten czas c prze­sile­nia zos­ta­wiają najbliższym.Wszys­tkie ko­biety po­win­ny mieć mężów, ale żaden mężczyz­na nie po­winien mieć żony.Cza­sami wiemy, że coś się wy­darzy, na­wet jeśli nie uświada­miamy so­bie swo­jej wie­dzy. Żyje­my w te­raźniej­szości, ale przez cały czas tkwi w nas przyszłość.