Ko­biety dzielą się na ta­kie, przez które ma się sa­me zmar­twienia, i na ta­kie, króre nas przed ty­mi zmar­twieniami bronią.


ko­biety-dzielą ę-na ­kie-przez-które- ę-­me-zmar­twienia-i na ­kie-króre-nas-przed-ty­mi-zmar­twieniami-bronią
stanisława fleszarowa-muskatko­bietydzielą sięna ta­kieprzezktórema sięsa­mezmar­twieniai na ta­kiekrórenasprzedty­mizmar­twieniamibroniąko­biety dzielą siędzielą się na ta­kieprzez którektóre ma sięma się sa­mesa­me zmar­twieniakróre nasnas przedprzed ty­mity­mi zmar­twieniamizmar­twieniami broniąko­biety dzielą się na ta­kieprzez które ma sięktóre ma się sa­mema się sa­me zmar­twieniakróre nas przednas przed ty­miprzed ty­mi zmar­twieniamity­mi zmar­twieniami broniąprzez które ma się sa­mektóre ma się sa­me zmar­twieniakróre nas przed ty­minas przed ty­mi zmar­twieniamiprzed ty­mi zmar­twieniami broniąprzez które ma się sa­me zmar­twieniakróre nas przed ty­mi zmar­twieniaminas przed ty­mi zmar­twieniami bronią

Kobiety dzielą się na takie, przez które ma się same zmartwienia i na takie, które nas przed tymi zmartwieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
kobiety-dzielą-ę-na-takie-przez-które-ę-same-zmartwienia-i-na-takie-które-nas-przed-tymi-zmartwieniami-bronią
O ko­goś, kto wraz ze mną nie będzie spał w no­cy, kiedy zmar­twienia nie poz­wolą mi zasnąć... In­spi­rowa­ne przez ~Tyg­rys i ~eyesOFsoul  -Andrea
o ko­goś-kto-wraz-ze mną-nie będzie-spał-w no­cy-kiedy-zmar­twienia-nie poz­wolą-mi zasnąć-in­spi­rowa­ne-przez-~tyg­rys
Ele­gan­cka ko­bieta, idąc z wi­zytą, zos­ta­wia zmar­twienia w domu. -Janina Ipohorska
ele­gan­cka-ko­bieta-idąc-z wi­zytą-zos­­wia-zmar­twienia-w domu