Ko­biety lu­bią giełdę próżności; nieko­nie­cznie chcą się sprze­dać, ale chcą znać kurs.


ko­biety-lu­bią-giełdę-próżnoś-nieko­nie­cznie-chcą ę-sprze­dać-ale-chcą-znać-kurs
hugo dionizy steinhausko­bietylu­biągiełdępróżnościnieko­nie­czniechcą sięsprze­daćalechcąznaćkursko­biety lu­biąlu­bią giełdęgiełdę próżnościnieko­nie­cznie chcą sięchcą się sprze­daćale chcąchcą znaćznać kursko­biety lu­bią giełdęlu­bią giełdę próżnościnieko­nie­cznie chcą się sprze­daćale chcą znaćchcą znać kursko­biety lu­bią giełdę próżnościale chcą znać kurs

Kobiety lubią giełdę próżności; niekoniecznie chcą się sprzedać, ale chcą znać kurs.Ko­biety- za­nim się zas­ta­nowią czy coś chcą mi­jają wieki, a jak już wiedzą, że chcą, wszys­tko się zmienia i zno­wu jest prob­lem w pos­ta­ci myśle­nia co zrobić… Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają chcą wszystkiego.Mężczyźni w swej próżności także w In­terne­cie, chcą być zacze­piani wyłącznie przez piękne kobiety.Głupie od­po­wie­dzi nieko­nie­cznie wy­nikają z głupich py­tań, ale zaw­sze - z głupoty.Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że chcą zmienić świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmienił