Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają.


ko­biety-lu­bią-mil­czących-mężczyzn-myślą że oni- słuchają
marcel achardko­bietylu­biąmil­czącychmężczyznmyślą że onije słuchająko­biety lu­biąlu­bią mil­czącychmil­czących mężczyznko­biety lu­bią mil­czącychlu­bią mil­czących mężczyznko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn

Ko­biety wolą mężczyzn mil­czących, łudząc się, że są przez nich słuchane.mil­czące kwiaty mil­czących, zra­nionych dusz - mil­cząc krzyczymy Oni pat­rząc na siebie nawza­jem. Pat­rzą w mil­cze­niu nie pot­ra­fiąc się odezwać. Myślą o po­lity­ce po­za swoim kra­jem. Myślą o rzeczach tak nieistotnych. Chcąc zmienić bieg spraw i lo­su spiralę. Myślą ile poświęci­li siebie i wspom­nień ulotnych. By zna­leźć się na szczy­cie, a jed­nak nicze­go nie dokonać..Ko­biety nie lu­bią bo­haterów, lu­bią zwycięzców.Mężczyźni zakochują się patrząc na kobiety. Kobiety, kiedy słuchają mężczyzn.Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami.