Ko­biety mają przy­naj­mniej stro­je. Ale czym mogą przyk­ryć swą pus­tkę mężczyźni? 


ko­biety-mają-przy­naj­mniej-stro­-ale czym-mogą-przyk­ryć-swą-pus­tkę-mężczyź 
karl krausko­bietymająprzy­naj­mniejstro­jeale czymmogąprzyk­ryćswąpus­tkęmężczyźni ko­biety mająmają przy­naj­mniejprzy­naj­mniej stro­jeale czym mogąmogą przyk­ryćprzyk­ryć swąswą pus­tkęko­biety mają przy­naj­mniejmają przy­naj­mniej stro­jeale czym mogą przyk­ryćmogą przyk­ryć swąprzyk­ryć swą pus­tkęko­biety mają przy­naj­mniej stro­jeale czym mogą przyk­ryć swąmogą przyk­ryć swą pus­tkęale czym mogą przyk­ryć swą pus­tkę

Kobiety mają przynajmniej stroje. Ale czym mogą przykryć swą pustkę mężczyźni?Ko­biety po­siadają więcej za­let duszy, niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.In­na jest też przy­jaźń mężczyz­ny z ko­bietą (tam gdzie nie ma żad­nej stro­ny ero­tycznej; po­dej­rzli­wi twier­dzą, że zaw­sze jest, ale to niep­rawda) niż dwóch mężczyzn; mężczyźni bo­wiem przyu­cze­ni są zwyk­le po­kazy­wać, że są cy­nika­mi, ale ko­biety nie muszą, z ni­mi więc łat­wiej, gdy jest przy­jaźń, po­rozu­miewać się bez udawania.Kiedy wychodzi do mo­jego do­mu , a ja wiem , że nie jest mój , zwie­rza mi się - czu­je ból .Kiedy go opuszcza - czu­je pus­tkę , ale gdy go nie widzę - czu­je i ból i pus­tkę ... - Mam nadzieje , że kiedyś mi przejdzie Ucie­czka nie jest roz­wiąza­niem, ale da­je trochę cza­su. Przy­naj­mniej by do­wie­dzieć się, przed czym uciekamy… Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.