Ko­biety nie lu­bią bo­haterów, lu­bią zwycięzców.


ko­biety-nie lu­bią-bo­haterów-lu­bią-zwycięzców
jean baptiste de beauvaisko­bietynie lu­biąbo­haterówlu­biązwycięzcówko­biety nie lu­biąnie lu­bią bo­haterówlu­bią zwycięzcówko­biety nie lu­bią bo­haterów

Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa.Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku.Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś.Ko­biety lu­bią, by wie­działy, że są kochane.Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć.Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają.