Ko­biety niena­widzą i gar­dzą swoim po­siadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zaz­dros­ny, ale byłyby straszli­wie upo­korzo­ne, gdy­by człowiek, które­go kochają, nie był zazdrosny.


ko­biety-niena­widzą-i gar­dzą-swoim-po­siadaczem-kiedy-go nie kochają-żeli-jest zaz­dros­ny-ale-byłyby-straszli­wie-upo­korzo­ne
pitigrilliko­bietyniena­widząi gar­dząswoimpo­siadaczemkiedygo nie kochająjeżelijest zaz­dros­nyalebyłybystraszli­wieupo­korzo­negdy­byczłowiekktóre­gokochająnie byłzazdrosnyko­biety niena­widząniena­widzą i gar­dząi gar­dzą swoimswoim po­siadaczemkiedy go nie kochająjeżeli jest zaz­dros­nyale byłybybyłyby straszli­wiestraszli­wie upo­korzo­negdy­by człowiekktóre­go kochająnie był zazdrosnyko­biety niena­widzą i gar­dząniena­widzą i gar­dzą swoimi gar­dzą swoim po­siadaczemale byłyby straszli­wiebyłyby straszli­wie upo­korzo­ne

Kobiety nienawidzą i gardzą swoim posiadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zazdrosny, ale byłyby straszliwie upokorzone, gdyby człowiek, którego kochają, nie był zazdrosny.Ko­bieta nie zno­si zaz­dros­ne­go mężczyz­ny, które­go nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyz­na które­go kocha nie jest zazdrosny.Kobiety brzydzą się zazdrosnym mężczyzną, którego nie kochają, ale gniewają się bardzo, gdy mężczyzna, którego kochają, nie jest zazdrosny.Żony by­wają zaz­dros­ne na­wet o mężów, których nie kochają.Miłość jest uczu­ciem zaz­dros­nym i ty­rańskim; wówczas się tyl­ko za­dowo­li, gdy przed­miot kocha­ny poświęci mu wszys­tkie swe upo­doba­nia i namiętności.- Ogień i wo­da - rzekł - nie za bar­dzo się kochają. Ale jeśli już się kochają, to na­miętną miłością.