Ko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach, mężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękami.


ko­biety-noszą-swo­-twarze-w to­reb­kach-mężczyź-chodzą-z pus­ty­mi-rękami
louise de vilmorinko­bietynosząswo­jetwarzew to­reb­kachmężczyźnichodząz pus­ty­mirękamiko­biety nosząnoszą swo­jeswo­je twarzetwarze w to­reb­kachmężczyźni chodząchodzą z pus­ty­miz pus­ty­mi rękamiko­biety noszą swo­jenoszą swo­je twarzeswo­je twarze w to­reb­kachmężczyźni chodzą z pus­ty­michodzą z pus­ty­mi rękamiko­biety noszą swo­je twarzenoszą swo­je twarze w to­reb­kachmężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękamiko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach

Kobiety noszą swoje twarze w torebkach, mężczyźni chodzą z pustymi rękami.Mężczyźni, którzy zgniatają w dłoni kieliszki, pożerając wzro­kiem młode ko­biety, od­noszą głębsze ra­ny niż tyl­ko ska­lecze­nia palców.Ko­biety mają przy­naj­mniej stro­je. Ale czym mogą przyk­ryć swą pus­tkę mężczyźni? Ko­biety po­siadają więcej za­let duszy, niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni.Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami.