Ko­biety per­skie po­wodują ból moich oczu.


ko­biety-per­skie-po­wodują-ból-moich-oczu
aleksander wielkiko­bietyper­skiepo­wodująbólmoichoczuko­biety per­skieper­skie po­wodująpo­wodują bólból moichmoich oczuko­biety per­skie po­wodująper­skie po­wodują bólpo­wodują ból moichból moich oczuko­biety per­skie po­wodują bólper­skie po­wodują ból moichpo­wodują ból moich oczuko­biety per­skie po­wodują ból moichper­skie po­wodują ból moich oczu

Łas­kotki po­wodują usztyw­nienie or­ganów, które po­wodują za­cieśnienie stosunków.Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy! Kradłeś po­całun­ki moich dłoni a po­tem zap­la­tałeś je w mo­je włosy Kradłeś po­całun­ki ust moich i za­mykałeś je w swoim wnętrzu Kradłeś zachwyt moich spojrzeń i od­da­wałeś je w namiętności... Roz­kwi­tałam w tęczówkach Twoich oczu Roz­kwi­tałam w Twoim dotyku A Ty pat­rzyłeś jak z zam­knięte­go pąka prze­mieniam się w różę...Miłość bez nadziei i żądań bar­dziej wzrusza ser­ce ko­biety niż wszel­kie uwodzi­ciel­skie manewry.Ból, po­ruszający się w moich myślach...-... -To że pa­le rus­kie faj­ki, pi­je rus­ki spi­rytus, wiel­bię ro­syj­skie ko­biety i kocham ro­syj­ską li­tera­turę, wca­le nie za­kazu­je mi szczerze Ros­ji nienawidzić...