Ko­biety są jak fo­tog­ra­fie; ja­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszę, pod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkami.


ko­biety-są jak fo­tog­ra­fie-ja­kiś-głupiec-sta­ran­nie-przecho­wuje-kliszę-pod­czas-gdy-ludzie-in­te­ligen­tni-dzielą ę
henry francois becqueko­bietysą jak fo­tog­ra­fieja­kiśgłupiecsta­ran­nieprzecho­wujekliszępod­czasgdyludziein­te­ligen­tnidzielą sięodbitkamiko­biety są jak fo­tog­ra­fieja­kiś głupiecgłupiec sta­ran­niesta­ran­nie przecho­wujeprzecho­wuje kliszępod­czas gdygdy ludzieludzie in­te­ligen­tniin­te­ligen­tni dzielą siędzielą się odbitkamija­kiś głupiec sta­ran­niegłupiec sta­ran­nie przecho­wujesta­ran­nie przecho­wuje kliszępod­czas gdy ludziegdy ludzie in­te­ligen­tniludzie in­te­ligen­tni dzielą sięin­te­ligen­tni dzielą się odbitkamija­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wujegłupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszępod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tnigdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą sięludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkamija­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszępod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą sięgdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkami

Cza­sem pat­rzę na sta­re fo­tog­ra­fie ofiar wy­padków i usil­nie szu­kam ja­kiś znaków świad­czących o tym, że ludzie ci przeczu­wali swą śmierć.Naj­piękniej­sze ob­ra­zy przecho­wuję pod powiekami smak słów zbieram pod językiem każde­go dnia kro­pelką szczęścia na mym ser­cu jes­teś Ty 7.05.2016 Malusia_035  Ludzie in­te­ligen­tni są bar­dziej nie­szczęśli­wi, bo mają oczy otwarte.Dlacze­go przy­jem­ne ko­biety wychodzą za mąż za nud­nych mężczyzn? Po­nieważ in­te­ligen­tni mężczyźni nie żenią się nig­dy z przy­jem­ny­mi kobietami.Ludziom nig­dy nie spra­wia prob­le­mu poz­by­cie się przeszłości, gdy ta sta­je się zbyt trud­na. Ciało spłonie, fo­tog­ra­fie spłoną, a pa­mięć, cóż to ta­kiego? Poz­ba­wione ładu i składu wędrówki głupców, którzy nie widza pot­rze­by zapominania.In­te­ligen­tna ko­bieta zaw­sze so­bie po­radzi. Jeśli tyl­ko in­te­ligen­tni mężczyźni nie będą jej za bar­dzo przeszkadzać.